آگهی احضار متهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47416- دادیار شعبه421 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

در پرونده کلاس �ه 950472/421 آقای جواد رضاپور به اتهام س �رقت کارت بانکی تحت تعقیب میباش �د. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 421 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.