آگهی احضار متهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47417-دادیاری 431شعبه دادسرای ناحیه 4 مشهد

در پرونده شماره 950357 شعبه 431 دادیاری دادسرای ناحیه 4 مشهد آقای محمد موسی خدادادی فرزند محمد ابراهیم به موجب ش �کایت س �ید عبدالعلی موس �وی به اتهام تصادف جرحی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابلاغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون دادرسی کیفری مرتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی احضار میشود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم لازم گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.