آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف -47408 مدیر شعبه 5 دادگاه عمومی مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای علیرضا جعفری ازغندی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست س �یدعلی اس �ماعیلی علیه شما به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9509977575500402 در پرونده کلاسه941270 /5 حکم بر اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد.رای صادره غیابی از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.