آگهی احضار متهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47414- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو مشهد

آقای فرامرز مروی جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کلاسه 951136/103 دائر بر موضوع شکایت آقایان کیانوش و کامران وزیری مبنی بر ایراد صدمه عمدی و جرح عمدی با چاقو، راس س �اعت 9صبح روز 11/16/1395 در این شعبه برگزار خواهد شد. لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 از طریق درج آگهی روزنامه به شما ابلاغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوقالذکر حاضر شوید. نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.