آگهی ابلاغ حکم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف47415- مدیر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

بدینوس �یله به آقای امیر ابراهیم نژاد س �بزوار فرزند علیاکبر که در حال حاضر مجهولالمکان میباشد. در پرونده کلاسه 951025 شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام خیانت نسبت به یکدستگاه موتور برق و سنگ فرز در امانت برابر مندرجات حکم شماره 9509975115601546 محکوم گردیده و حکم صادره پس از روئت ظرف 20 روز قابل واخواهی میباشد. مراتب اعلام تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نسبت به واخواهی اقدام نماید. در غیر اینصورت حکم صادره لازم اجرا میگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.