آگهی تجدیدنظر خواهی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47403- مدیر شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

بدینوسیله به آقای مجتبی حیدری فرزند محمدباقر فعلا مجهولالمکان ابلاغ میشود آقای حسین مفیدی دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 9509977578100458 در کلاسه ‪/31 941001‬ تقدیم دفتر این دادگاه نموده است. لذا به نامبرده ابلاغ میشود ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی ضمن حضور در شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد واقع در بلوار مدرس 1 نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و چنانچه پاسخی داریئ اعلام نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.