آگهی احضار متهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47413-مدیر شعبه 118 دادگاه کیفری دو مشهد

درپروندهکلاسه950748 آقایعلیشجاعیمهرفرزندنوروزبهاتهامتخریبوتهدیدتحتتعقیبمیباشد.بهواسطهمعلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است راس ساعت11 صبح روز16 11//1395 در شعبه118 دادگاه عمومی مشهد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.