آگهی احضار متهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47392- منشی دفتر شعبه114 دادگاه کیفری دو مشهد

آقای سعید کفاش، جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کلاسه 950857 دائر برضرب و جرح عمدی موضوع شکایت ش �اکی، مورخ 11 11//1395راس س �اعت 9 در این شعبه برگزار خواهد شد. لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طریق درج آگهی روزنامه به شما ابلاغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید. نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.