آگهی اصلاحیه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مدیر دفتر شعبه 54 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف مشهد

پیرو آگهی چاپ شده در تاریخ 08/20/95 به شماره مالف 38236 نام خوانده محمود شیخ احمدی میباشد ک بدین وسیله اصلاح میگردد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.