40 در مهاجشدرتصادزی جرمعيوتسشهترناشينهارشازدت گرفت

ر اي ان 1335تا1390؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سرشماريهاي عمومي نفوس و مس �كن در ايران نش �ان ميدهد ميزان شهرنشيني در كش �ور از سال 1335 تا 1390 به ميزان 40 درصد افزايش داشته اس �ت. رش �د جمعيت، تحول در ارتباطات و تغيير الگوهاي مصرفي در كن �ار توزيع نامت �وازن امكانات در نق �اط روس �تايي باعث ش �ده سالانه جمعيت زيادي از روستاها ب �ه ش �هرها مهاجرت كنن �د. اين مهاجرت تا جاي �ي پيش رفته كه از متوس �ط جهاني هم بالاتر رفته است. در حالي كه متوسط جمعيت شهرنش �ين دنيا 50 درصد است، اين شاخص در ايران به 70 درصد رسيده است.

شاخصميزانشهرنشينينسبتي است كه از تقسيم تعداد جمعيت ش �هري به كل جمعيت به صورت درصدي به دست ميآيد. در سال 1335 جمعيت شهرنش �ين ايران 31/4 درصد بوده و طي دو دهه بعد از آن يعني تا س �ال 1355 نيز اين ميزان افزايش چش �مگيري نيافته است. در سال 1355 شهرنشيني ايران به ميزان 47 درصد بوده و تا سال 1390 به 4/71 درصد رسيده است. بررسي اين آمار نشان ميدهد جمعيت شهرنشين ايران طي نيم قرن گذشته بيش از دو برابر افزايش داشته است.

بالاتري �ن درص �د افزاي �ش جمعيت شهرنشين مربوط به دهه ‪1365 1375-‬ است. در اين دهه تحولات اقتصادي و اجتماعي زيادي در كشور رخ داد كه باعث مهاجرت انبوه روستاييان به شهرها و مراكز استان ها ش �د. جمعيت روستايى كشور در سالهاى گذشته نسبت به كل جمعيت كشور از رشد كمترى برخوردار بوده و نسبت روستانشينى به شهرنش �ينى سير نزولى داشته اس �ت. در س �ال 1335 حدود 69 درصد از جمعيت كش �ور در نقاط روستايى بود و در سرشمارىهاى بع �دى ب �ه ترتي �ب ‪52/9 62،‬ ، 45/7 و در س �ال ‪38/6 1375،‬ درص �د جمعيت روس �تايي وجود داشته است. مظاهري �ان، معاون مس �كن و س �اختمان وزير راهوشهرسازي در نشست همانديشي استادان، مديران و صاحبان حوزه صنايع ساختمان با اشاره به رشد بيش از 70 درصدي جمعيت شهرنشين در ايران گفت: ايران يازدهمين كشور در ساخت بناهاي بلند در كل دنياست و زماني كه براي نخس �تينبار اين موضوع مطرح شد همه با نگاه شك و ترديد به آمار نگاه ميكردند.

وي اع �لام ك �رد: هماكن �ون وارد اتفاقي ش �دهايم ك �ه برايش برنامهري �زي مدوني نداش �تيم و بناهاي بلند واقعيت امروز شهرهاي معاصر هستند كه به دليل استفاده حداكث �ري از زمي �ن و مناب �ع و تاسيس �ات به عنوان ي �ك راهكار حل مشكلات ش �هري پيش روي كارشناس �ان و صاحبنظ �ران و در عينحال، دس �تاندركاران ارش �د قرار دارد. معاون وزير راهوشهرسازي تصريح كرد: هدف سومين كنفرانس بناه �اي بلند اين اس �ت كه بتواند چراغ �ي را در اي �ن رابط �ه ب �راي شهرهاي امروزي روشن و جايگاه بناهاي بلن �د را در ساختوس �از شهري تشريح كند.

ب �ه گفته مظاهري �ان آمارهاي بينالملل �ي نش �ان ميدهن �د كه بي �ش از 50 درصد جمعيت دنيا، شهرنش �ين هس �تند و اين آمارها در اي �ران ب �ه بي �ش از 70 درصد رس �يده اس �ت. هبيتات س �ه كه در ماههاي گذش �ته در اكوادور با حضور وزير راهوشهرسازي به عنوان نماينده ايران و س �اير كش �ورهاي دنيا برگزار شد، پيامدهاي روشني داش �ت كه با بندهاي مختلفي كه تمامي كش �ورهاي دني �ا روي آن به جمعبندي رس �يدند، دورنماي جمعيت شهرنش �ين و ش �هرهاي آينده را براي 20 سال آتي ترسيم ك �رد و ايران نيز ب �ه آنها پايبندي نش �ان ميدهد و موارد متعدد آن را در دستور كار شهرهاي خود قرار خواهد داد.

وي با اشاره به اينكه حوزههاي معماري، شهرس �ازي، سازه و همه مسايلي كه ميتوانند بناهاي بلند و طراحي آنه �ا را مورد توجه قرار دهند در سومين كنفرانس بناهاي بلند مورد تحليل و بررس �ي دوباره قرار خواهن �د گرفت، گفت: نتايج حاص �ل از كارگروهها و جلس �اتي كه در س �ومين كنفرانس بناهاي بلند مطرح ميشوند در كميسيون بناهاي بلند كه تشكيل خواهد شد مورد پايش دوباره قرار ميگيرند و اين روش ضرباهنگي منظم را براي دورهه �اي آتي كنفرانس ترس �يم خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.