ساخت آزادراه با سرمايه پيمانكاران بخشخصوصي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاون برنامه ريزي و منابع وزيرراهوشهرس �ازي، بهرهگيري از منابع مالي پيمانكاران بخشخصوصي در تبديل بزرگراه به آزادراه را روشي براي حمايت از آنها دانست.

امي �ر اميني اف �زود: با كمب �ود منابع موج �ود امكان اج �راي پروژههاي راهس �ازي و راهداري وجود ندارد زيرا مطالبات پيمانكاران اين حوزه در حال افزايش است.

به گفته وي، اگرچه تاكنون منابع لازم براي اجراي پروژههاي عمراني صنعت حملونقل از طريق اسناد خزانه، اوراق مشاركت و بهرهوري حاصل از فعاليتهاي سازمان راهداري تاحدودي تامين شده اما ادامه وضع موجود غيرممكن است. اميني اظهار داش �ت: درصورتي كه مطالبات پيمانكاران پرداخت نشود تداوم شرايط موجود امكانپذير نيست و پيمانكاران تغيير حرفه ميدهند.

وي در گفتوگ �و ب �ا مه �ر بيان ك �رد: ب �راي حماي �ت از پيمانكاران بخشخصوصي، آنها را در سرمايهگذاري طرحهايي مانند تبديل بزرگراه به آزاد راه مشاركت ميدهيم تا پيمانكاران از اين طريق در چرخه حملونقل عمومي باقي بمانند.

اين مقام مسوول درباره مفاد لايحه بودجه سال 96 درباره صنعت حملونقل گفت: برنامههاي حوزه حملونقل چند بعدي هستند و نميتوان به يك بخش خاص توجه ويژه داشت و ساير بخشها را ناديده گرفت بلكه توسعه همه جانبه را بايد در دستور كار قرار دهيم.

اميني تصريح كرد: حملونقل حوزه هوايي در جابهجايي مسافر پيشرفت خوبي داش �ته و اين اقدام با وجود كمبود ناوگان انجام شده است اگرچه بايد ظرفيت فرودگاههاي كوچك را افزايش دهيم و هواپيماهاي كوتاهبرد خريداري كنيم.وي اضافه كرد: در حوزه ريلي، توسعه حملونقل حومهاي بايد در اولويت قرار گيرد ضمن اينكه توسعه ظرفيتهاي خالي، برقي كردن و ...هم بايد در دستور كار قرار گيرد.

معاون وزيرراهوشهرسازي به اهميت حوزه حملونقل جادهاي اشاره كرد و گفت: در توسعه حملونقل عمومي از لحاظ فرهنگي موفق عمل نكرديم و مردم همچنان علاقهمند به استفاده از خودروي شخصي هستند كه اين موضوع هم حادثهآفرين است و هم ايمني را كاهش ميدهد.

اميني افزود: درصورتي كه 12 هزار ميليارد تومان منابع مالي در سال آينده به بخش حملونقل اختصاص يابد ميتوانيم به برنامههاي ذكر شده در لايحه برنامه ششم توسعه نزديك شويم.

وي اضافه كرد: اهداف برنامه شش �م توس �عه، افزايش ظرفيت حملونقل جادهاي ريلي به ويژه توسعه راههاي شرياني، آزادراهها و بزرگراههاست كه با تامين منابع ميتوانيم به اهداف طرح جامع حملونقل در افق 1404، دست يابيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.