3 پيشنهاد براي نوسازي بافت فرسوده تهران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-

رييس انجمن انبوهس �ازان تهران از ارائه سه پيشنهاد از سوي شركت عمران و بهسازي شهر تهران براي همكاري با انجمن و نوسازي بافت فرسوده استان تهران خبر داد.

حسن محتشم افزود: جلسه مشتركي بين شركت عمران و بهسازي شهري و انجمن انبوهسازان تهران، براي همكاري در نوسازي بافت فرسوده استان تهران برگزار شد و براساس برنامه قرار شد كه اين شركت، پروژههاي آماده براي نوسازي را در اختيار انبوهسازان قرار دهد.

وي به سه پيشنهاد شركت عمران براي نوسازي بافت فرسوده اشاره كرد و گفت: محور پيشنهاد اول بر مبناي مشاركت در سهم بين شركت عمران و انجمن انبوهسازان تهران است و پس از واگذاري زمين يا ملك از سوي شركت عمران، ساخت و ساز از سوي انبوهساز آغاز و پس از آماده س �ازي، سهم هر كدام براساس درصد تعيين ميشود.اين مقام مسوول بخشخصوصي اضافه كرد: پيشنهاد بعدي بر اين مبناست كه از همان ابتدا هزينه س �اخت و ساز مشخص ش �ود اين فعاليت انجمن به نوعي پيمانكاري محسوب ميشود زيرا پس از پايان كار با قيمت كارشناسي شده سهم ملك انبوهساز در اختيار وي قرار ميگيرد.محتشم اضافه كرد: در پيشنهاد سوم، سهم شركت عمران و انجمن پس از ساخت و انجام هزينهها تعيين ميشود.

رييس انجمن انبوهسازان مطرح كرد: انبوهسازان ميتوانند با توجه به امكاناتشان يكي از اين روشهاي پيشنهادي را انتخاب كنند و در اين زمينه اجباري وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.