پيشرفتچشمگيرفيزيكي مركز همايشهاي اصفهان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاون كنسولي، مجلس و امور ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه كه به منظور بررس �ي راهكارهاي تامين ساختمان مناسب براي نمايندگي وزارت خارجه در اصفهان به اين ش �هر سفر كرد، با حضور در محل احداث مركز همايشهاي بينالمللي امام خامنهاي (مدظله العالي) اصفهان از نزديك در جريان روند س �اخت اين ابرپروژه قرار گرفت.حسن قشقاوي در حاشيه بازدي �د از اين پروژه در حال س �اخت اظهار ك �رد: تامين بودجه براي ادامه ساختوساز و تكميل اين پروژه حرف اول را ميزند.وي با ابراز خرسندي از رشد فيزيكي 65 درصدي مركز همايشهاي بينالمللي اصفهان ادامه داد: البته فكر نميكردم در دوراني كه كشور در ركود اقتصادي است، پيشرفت فيزيكي اين مركز تا اين حد چشمگير باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.