كره جنوبي در ايران كارخانه كشتيسازي احداث ميكند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آمريكن شيپر-

شركت كرهاي كشتيسازي و مهندسي دريايي دوو اعلام كرد موافقتنامهاي را براي كمك به توسعه صنعت كشتيسازي ايران به امضا رسانده است.

ش �ركت كرهاي كشتيس �ازي و مهندس �ي دريايي دوو اعلام كرد: موافقتنامهاي را براي كمك به توسعه صنعت كشتيسازي ايران به امضا رسانده است.اين شركت كرهاي قراردادي با سازمان كسترش و نوسازي صنايع ايران براي ايجاد يك ش �ركت با سرمايهگذاري مشترك به امضا رسانده كه بر اساس آن با همكاري كارخانه كشتيسازي اوكپوي شركت دوو، يك كارخانه كشتيسازي در ايران ايجاد خواهد كرد.

شركت كشتيس �ازي دوو از سال ‪38 1983،‬ كشتي به ارزش 1/65 ميليارد دلار به ش �ركتهاي مختلف ايراني از جمله خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفتكش ايران تحويل داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.