ورود نقدينگي به بورس تحت تاثير 2 عامل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تحليلگر بازار سرمايه با اعلام دو عامل موثر در بيرغبتي س �هامداران براي ورود نقدينگي به بازار س �هام، وضعيت ب �ورس را در ميان مدت پيشبيني كرد. مهدي رباطي در گفتوگو با »ملت بازار« ضمن تحليل شرايط فعلي بازار و دلايل كاهش حجم و ارزش معاملات و افت شاخص اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بازار سهام با معضل حجم پايين جريان نقدينگي مواجه است كه از جمله مهمترين دلايل اين رويداد ميتوان به اقبال سرمايهگذاران به اوراق بدهي با س �ودهاي جذاب و افزايش ريسك سياسي اشاره كرد. وي دليل اصلي سوق دادن جريان نقدينگي به سمت اوراق بدهي را در ارتباط مس �تقيم با سياس �تهاي دولت دانس �ت و گفت: با توجه ب �ه اينكه نرخهاي موثر و واقعي اوراق بدهي از جمله اسناد خزانه اسلامي كه معامله آن در ح �ال انجام بوده به دليل نياز پيمانكاران به پول به ميزان 24 تا 26 درصد ميرسد. رباطي افزود: طبيعي است براي پولهاي كلان اين س �ود بدون ريسك بسيار جذاب است و نتيجه آن ميش �ود كه در اين ش �رايط تمايل به خريد س �هام و قبول ريس �ك بالاي آن كمرنگ شده يا به كلي از بي �ن برود. اين فعال بازار س �رمايه عامل دوم بيرغبتي سهامداران براي خريد و فروش سهام در بورس را افزايش ريس �كهاي سياسي دانست و گفت: واقعيت آن است كه با پيروزي »ترامپ« در انتخابات رياستجمهوري آمريكا، خوشبينيها نسبت به نتيجه نهايي »برجام« و موفقيتهاي آتي دولت در حوزه سياسي و اقتصادي با اما و اگر مواجه و اين مساله باعث شد بازيگران بازار سهام با احتياط بيشتر نسبت به گذشته اقدام به فعاليت در اين بازار كنند. رباطي شرايط بنيادي كليت بازار سهام را مثبت تلقي كرد و اظهار داشت: با وجود اينكه بازار سرمايه از نظر فاكتورهاي بنيادين از جمله افزايش ارزش نرخ دلار در مقابل ريال، بالا رفتن نرخ كاموديتيها ش �امل نفت، فلزات اساسي و محصولات پتروش �يمي در ش �رايط مطلوبي به سر ميبرد اما وزن دو عامل مورد اش �اره در بالا باعث ش �ده معاملات بورس در وضعيت ركود قرار بگيرد. رباطي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وضعيت معاملات بازار سهام تا پايان سال چطور ارزيابي ميكنيد؟ خاطرنشان كرد: شرايط كلي بازار نشان ميدهد كه س �هامداران در انتظار روش �ن شدن ابهامات موجود هستند. از همين رو به نظر ميرسد روي كار آمدن رسمي دولت »ترامپ« در بهمن ماه و چگونگي مواجهه آن با مسايل بينالمللي تا حدود زيادي بتواند مسير معاملات را مشخص كند. وي ادامه داد: اندك نقدينگي موجود در بورس به سمت صنايع متاثر از رويدادها و تحولات مربوط به نرخ ارز و رشد قيمت كالاهاي اساسي در حال حركت است و پيشبيني ميش �ود اقبال به صنايع پتروشيمي و فلزات اساس �ي كماكان ادامه داش �ته باشد. اين در حالي اس �ت كه نوس �انات مثبت در گروه خ �ودرو و قطعات در صورت عملياتي ش �دن قراردادها و كم شدن ريسكهاي سياسي دور از انتظار نيست. رباطي ابراز اميدواري كرد با عدم تغيير ش �رايط فعلي در ابعاد بينالمللي و تداوم رشد قيمتهاي جهاني روند معاملات بورس در اواخر سال 95 و سال آينده با ليدري گروههاي فلزات اساسي، پتروشيمي و پالايشگاهها با رونق نسبي مواجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.