ناشران معاملات اختيار كالايي، محدوديت ندارند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديرعامل بورس كالا، آيندهاختيار معاملات را در بازارهاي مالي كشور، روشن و موفق ارزيابي كرد.حامد سلطانينژاد به سنا گفت: اگرچه معاملات اختيار پيچيدگيهاي بالايي دارد ولي بورس كالا تجربه نزديك به يك دهه معاملات مشتقه از نوع قراردادهاي آتي را دارد كه اين امر خود باعث آموزش و فرهنگسازي ضمني در بين فعالاناين بازار شدهاست؛ از طرفي تجربه نسبتا موفق در زمان كوتاهي كه از معاملات اختيار در بورس كالا ميگذرد، مويد اين مطلب است كه آينده اين معاملات در بورس كالا و بازارهاي مالي موفقخواهدبود.ويافزود:آموزشگستردهازطريقابزارهايمتنوع آموزشي از جمله كلاسهاي مستمر و روزانه آموزشي در بورس كالاي ايران، ايجاد محتواي آموزشي مناسب از جمله انيميشنها، بروشورها و... كمك شاياني به فرهنگسازي و آموزش فعالان بازار كردهاست و خواهد كرد. مديرعامل بورس كالا در پاسخ بهاين سوال كهنظربهكاركردمهممشتقاتماليبهويژهاختياراتمعاملهواينكه در حال حاضر امكان فروش استقراضي هم وجود ندارد، اختيارات معامله تا چه اندازه ميتواند در بازار مالي ايران جايگاه خود را پيدا كند، گفت: در معاملات مشتقه كالايي چنين محدوديتي وجود ندارد و شروع قابل قبول و غيرمنتظره معاملات نيز نشان ميدهد كه آينده روشني براي اين ابزار در آينده وجود دارد. وي اظهار داشت: در معاملات اختيار بورس كالا با وجود سيستم مديريت ريسك انجام معاملات در هر يك از طرفين خريد و فروش براي تمامي فعالان بازار فراهم است و مانع و محدوديتي براي فعاليت فعالان در هيچ سمتي از طرفين خريد و فروش وجود ندارد. سلطانينژاد، درخصوص چگونگي پوشش ريسكهاي اعتباري و نكول ممكن در اجراي تعهدات ناشر هم گفت: در بورس كالا ريسك نكول ناشر اختيارازطريقسيستممديريتريسكموجودكهبهصورتداخلي در بورس كالا طراحي شده، مورد پايش قرار گرفته و با اخذ وجوه تضمين لازم از طريق اين سيستم ريسك معاملات پوشش داده ميشود. ويافزود:هيچالزام يا شرايط خاصي براي ناشر در معاملات اختيار كالايي وجود ندارد و تمامي معاملهگراني كه شرايط داشتن وجوه تضمين در حساب معاملات خود را رعايتكنند قادر بهانجام معاملات خواهند بود. مديرعامل بورس كالا همچنين در خصوص انتشار قرارداد اختيار هم خاطرنشان كرد: اگرچه در بورس اوراق بهادارومعاملاتاختيارسهاممحدوديتوجودداردودرحالحاضر فقط سهامدار عمده ميتواند اقدام به انتشار اختيار كند ولي اين محدوديت موقتي است و با راهاندازي سيستم مديريت ريسك در اين بورس در آنجا هم اين محدوديت برطرف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.