پوشش ريسك با معاملات مشتقه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

طلا زماني كه حلقههاي ابزار در بازارهاي مالي تكميل نباشد نميتوان بهترين استراتژي را براي سرمايهگذاري اتخاذ كرد. براي مثال در صورتي كه شخصي در بازار نقدي طلا، اقدام به خريد ميكند هميشه با ريسك كاهش قيمت طلا مواجه ميشود اما با وجود بازار مشتقه سكه، خيال آسودهاي دارد بهطوري كه حد زيادي از ريسك او، پوشش داده خواهد شد.حسام الدين جعفري، كارشناس بازار سرمايه درباره راهاندازي معالات آپشن سكه طلا در بورس كالا به ايسكا نيوز گفت: تاكنون اوراق مشتقه كه در بورس كالا براي سكه طلا به كار گرفته شده با استقبال خوبي همرا بوده و ميبايد براي رونق ابزارهاي مالي جديد در بازار سرمايه فرهنگسازي مناسب جهت آشنايي فعالان بازار با ابزار و كاربردهاي آن صورت گيرد. وي خاطرنشان كرد: وجود بازار آتي سكه طي سالهاي اخير كمك زيادي را در راستاي رونق معاملات آپش �ن كرده اس �ت بهطوري كه پس از رونق معاملات مشتقه سكه، اين ابزارهاي مالي براي ساير كالاها نيز به كار گرفته خواهد شد.جعفري با بيان اينكه قرارداد اختيار معامله به عنوان يكي از ابزارهاي مهم پوشش ريسك در بازارهاي مالي دنيا محسوب ميشود، گفت: ابزارهايي مانند قرارداد آتي واختيار معامله بايد علاوه بر سكه طلا براي انواع ديگر كالاها مانند محصولات فلزي، پتروشيمي و كشاورزي كه امكان استاندارد شدن را دارا هستند به كار گرفته شود كه در حال حاضر اين امر در دستور كار در بورس كالا قرار گرفته است. كارشناس بازار سرمايه به بورسهاي كالايي معتبر دنيا كه داراي معاملات مشتقه كالايي قوي هستند اشاره كرد و گفت: بورس كالا نيز علاوه بر تقويت معاملات فيزيكي در مسير گسترش معاملات اوراق مشتقه و گواهي سپرده كالايي در حركت است. وي تفاوت معاملات آپشن با معاملات آتي سكه را اينگونه بيان كرد: تعهد طرفين، وجه تضمين، پرداخت هزينه، بروزرساني حسابها، ريسك طرفين معامله به عنوان تفاوتهاي موجود در معاملات آپشن و آتي سكه تعريف شده است. وي در خصوص مزاياي معاملات آپشن در بورس كالا گفت: پوشش ريسك، اهرم مالي (كاهش هزينهها)، ريسك پايين و امكان بازدهي بالا، وجود استراتژيهاي متعدد معاملاتي به عنوان مهمترين مزاياي موجود در معاملات آپشن است. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، زماني كه حلقههاي ابزار در بازارهاي مالي تكميل نباشد، نميتوان بهترين استراتژي را براي سرمايهگذاري اتخاذ كرد. براي مثال در صورتي كه شخصي در بازار نقدي طلا، اقدام به خريد ميكند هميشه با ريسك كاهش قيمت طلا مواجه ميشود اما با وجود بازار مشتقه سكه بهطور قطع اين ريسك پوشش داده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.