موضوع مناقصه: مناقصهگزار: نحوه دریافت اسناد:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ارائه خدمات نظافت عمومی- آبدارخانه - مهمانداری- جمعآوری و حمل زبالههای غیرصنعتی و نگهداری فضای سبز در شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت فولاد هرمزگان جنوب کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به ایمیل rezaei.mk@hosco.ir میتوانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند: 1- کپی فیش واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب0215367462002 نزد بانک ملی به نام شرکت فولاد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه 2- نامه اعلام آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت به همراه شماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است.لازم به ذکر است تمامی مکاتبات،اطلاعیهها و اصلاحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصهگران اعلام خواهد گردید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.