نکته1: نکته2: نکته3:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ملاک مهلت برای دریافت اسناد از مناقصهگزار، تاریخ فیش واریزی میباشد. تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعلام خواهد شد. هزینه آگهی با برنده مناقصه میباشد. متقاضی �ان ب �رای آگاهی بیش �تر ب �ه س �ایت www.hosco.ir مراجعه و یا ب �ا ش �ماره ‪076 33530001-‬ داخلی 8871 (رضای �ی- امور قراردادها) ی �ا داخلی 8181 (فرهنگپور- خدمات عمومی) تماس حاصل فرمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.