الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: ب- ج)جدول زمانی انجام مناقصه:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا سه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. (چک تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمیباشد.) فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانتنامه به شماره حساب0215367462002 نزد بانک ملی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.