توضیحات:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود. 2- نوع تضمین:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.