ورسیووندم برها مقتصاردیحرالنهربجندضاییددتهاییجایاانرت؛ی ک

می ه کا یه یا ای وآذ ایجا با ام سن ن پ یاف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ �روه بازرگان �ی- با اینکه روابط سیاس �ی بین ایران وجمهوری آذربایجان طی س �ه سال گذشته به طور چشمگیری گسترش یافته است اما حجم روابط اقتصادی دو کش �ور متناسب با شرایط جدید نیست و ایران تنها در یک درصد از اقتص �اد آذربایجان حضور دارد. این در حالی است که با توجه به اینکه استانهای آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و اردبیل بیشترین مراوده را با این کشور دارند، باید در این زمینه تمرکز بیشتری شود چرا که روابط دو کشور از دو دهه پیش همزمان با استقلال آذربایجان ایجاد شد و در حال حاضر به اوج خود رس �یده اس �ت اما هنوز نتوانس �ته قابل قبول واقع شود. البته این در حالی است که در سفر اخیر رییس جمهور ایران به باکو ش �ش سند همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسید که هر یک از آنها میتواند تاثیرات مثبتی را برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.

رشد روابط تجاری با سایر کشورها در دولت یازدهم با سرعت بیشتری پیش میرود و تاکنون پروژهه �ای زیادی بین ته �ران و باکو عملیاتی شده اما هنوز مشکلاتی بر سر راه توسعه روابط تجاری میان این دو کش �ور وجود دارد. این در حالی اس �ت که با توجه به اینکه کمیس �یون مشترک اقتصادی دو کش �ور بعد از پنج سال تعطیلی، دوباره کار خود را آغاز کرده، پروژههای مختلفی در دو کشور در حال اجرایی شدن است و برگزاری همایشهای مشترک تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان میتواند به برطرف شدن موانع تجاری کمک کند.

بر همین اساس نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پس از سه روز برگزاری در شهر نخجوان با امضای سند نهایی به پایان رسید و رییس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ای �ران و آذربایج �ان در رابطه با روابط اقتصادی میان و ایران آذربایجان بیان کرد که طی سه سال اخیر روابط دو کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بینالملل وارد مرحله نوینی شده است.

روابط بخش خصوصی تسریع شود

محمود واعظی در آیین اختتامیه یازدهمین کمیس �یون مشترک و در جمع تجار و بازرگانان ایرانی و نخجوانی، افزود: در این مدت کمیسیون مش �ترک همکاریهای دو کشور براساس توافق نامههای امضا شده بین روسای جمهوری ایران و آذربایجان گامهای موثر و مهمی را برای تحقق مفاد توافق شده برداشته است که در حوزههای سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

وی فعالس �ازی بخشه �ای خصوصی برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی را گامی مه �م و پایدار در همکاریه �ای دوجانبه ایران و آذربایجان بیان کرد و گفت: باید توجه داشت که هر موقع این روابط توسط بخشهای غیردولتی تس �ریع شود، سیاسیون نیز نخواهند توانست بر اراده ملتها تاثیرگذاش �ته و مانعی بر سر راه این روبط ایجاد کنند.

وی، ت �لاش ب �رای رفع مش �کلات مربوط به گم �رکات، بانکی و مالی را جزو اولویتهای مهم دولت ایران در رابطه با جمهوری آذربایجان بیان ک �رد و افزود: ما با تمام توان و امکانات خود برای توس �عه روز افزون همکاریهای دوجانبه تلاش میکنی �م و در این زمینه هیچ محدودیتی قائل نخواهیم شد.

واعظی، توسعه روابط اقتصادی را ازعوامل مهم پایداری و ثبات روابط سیاس �ی بین کشورهای مختل �ف خواند و با اش �اره ب �ه اینکه جمهوری آذربایج �ان از جهات مختلف برای ایران از ارزش و اهمیت ویژهای برخوردار است، اضافه کرد: قول میدهم تجار و بازرگانان دو طرف برای توس �عه همکاریهایخودهیچمحدودیتینداشتهباشندو درصورت بروز هر گونه مانع و مشکل در این عرصه، آمادگی کامل برای رفع آنها داریم.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان ، توج �ه ب �ه جمهوری خودمخت �ار نخجوان را یکی از سیاس �تهای مهم روابط خارجی ایران بیان و اظهار کرد: برهمین مبنا در سند نهایی کمیسیون مشترک به این جمهوری خودمختار پرداخته شده است زیرا که ما به لحاظ عاطفی دوست نداریم این منطقه به دلیل قطع ارتباط جغرافیای �ی با باکو در مضیقه باش �د و بر این اساس طرحهای مشترک برای رفت و آمد آسان شهروندان نخجوانی را در سند آوردهایم.واعظی س �ند نهایی یازدهمین نشست همکاریهای مشترک ایران و آذربایجان را نقشه راه مشخص و مطلوب روابط دو کش �ور توصیف کرد که در این سند جمهوری خودمختار نخجوان از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی از سفرای دو کشور و همچنین استانداران آذربایجان ش �رقی و اردبیل خواست تا در جهت اجرایی ش �دن توافق �ات مربوط ب �ه جمهوری خودمختار نخجوان همکاریها و تعاملات لازم را با طرفهای خود به انجام برسانند.

نیاز به عملیاتی شدن خواستهها

ریی �س آذربایجانی کمیس �یون مش �ترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان نیز در این آیین با بیان اینکه هدف هر دو طرف توسعه همکاریهای فی مابین اس �ت، اظهار کرد: بدون تردید صاحبان صنایع و تجار دو طرف نیز برهمین اعتقاد بوده و باید در راستای تحقق اسناد بالادستی و توافقات انجام شده تلاش کنند.

ش �اهین مصطفی اف اف �زود: درحال حاضر علایق سیاسی بین آذربایجان و ایران در بالاترین سطح خود قرار دارد و البته در سالهای اخیر این علاقهمندیها به سرعت درحال پیشرفت و رو به رشد است.وی اظهار کرد: اراده دو رییسجمهور نیز برای توسعه تعاملات بسیارعالی است، اما نقطهای که برای ما مهماست عملیاتی کردناین خواستهها و ایدههای بسیارعالی است.

مصطفی اف با اشاره به روند رو به رشد توسعه جمهوری خودمختار نخجوان، گفت: ما این توسعه را هر روز در شهرها و روستاهای این منطقه شاهد هستیم اما دوست داریم با همکاریهای ایران این رشد را سرعت ببخشیم.

وی با تاکید بر تکمیل کریدور شمال- جنوب در ایران، اظهار کرد: آنچه در این رابطه مربوط به اجرای برخی اقدامات و طرحها در خاک ماست، انجام داده و یا درحال تکمیل آن هستیم و از طرفهای ایرانی خود نیز میخواهیم در این راستا دست ما را بگیرند و طرحهای خود را در موعد مقرر اجرا کنند.

توسعه همکاریهای نخجوان- تبریز

همچنی �ن رییس مجل �س عالی جمهوری خودمختار نخجوان نیز دراین نشس �ت، گفت: حض �ور 130 نفر مقامات عال �ی رتبه، تجار و بازرگانان ایرانی در این جمهوری نشان دهنده ارزش و اهمیت نخجوان در توسعه روابط ایران و آذربایجان است.

واس �ف طالب اف اظهار کرد: برهمین اساس برگزاری آخرین روز نشست مشترک کمیسیون همکاریهای ایران و جمهوری آذربایجان در شهر نخجوان نیز نشانی دیگر از توجه مقامهای عالی دو کشور به این منطقه در حال توسعه است.

وی با اشاره به راه اندازی قطار نخجوان- تبریزمشهد، این اقدام را امتیازی بسیار مطلوب برای رفاه حال شهروندان نخجوانی برای حضور راحت تر در ایران و شهر مقدس مشهد عنوان کرد.

طالب اف، اب �راز امیدواری کرد: همکاریهای تهران- باکو درابعاد مختلف منجر به بسط و توسعه همکاریهای نخجوان- تبریز شود.

لازم به ذکر است دو روز اول نشست کمیسیون مشترک همکاریهایاقتصادی جمهوریاسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ابتدا در ش �هر باکو و سپس در شهر نخجوان با امضای سند نهایی به پایان رسید.

محم �ود واعظی در س �فر ی �ک روزه خود به نخجوان، ضمن شرکت در مراسم راه اندازی قطار نخجوان- تبریز- مشهد، از نمایشگاه توانمندیهای صنعتی و تولیدی نخجوان و طرح ساخت نیروگاه برقابی شهر اردوباد در این جمهوری خودمختار بازدید کرد و مدیرعامل راهآهن ایران و استانداران آذربایجان شرقی و اردبیل، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این سفر همراهی میکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.