دلار به داد صادرات میرسد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اگرچه افزایش ناگهانی قیمت دلار بازار کالاهای اساسی را بیش از پیش دچار نابس �امانی کرد و این روزها ش �اهد تلاش افرادی برای گرانی هستیم اما به نظر میرس �د افزایش نرخ دلار در هفتههای گذش �ته، رشد صادرات تا پایان سال را سرعت میدهد چراکه به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در حال حاضر قیمت کالاهای ایرانی رقابتیتر شده و افزایش نرخ دلار باعث تشویق صادرکنندگان و در نتیجه افزایش صادرات خواهد شد. همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق گرانتر و نیز کاهش خواهد یافت که در این صورت، فرصت بیشتری در اختیار تولید قرار خواهد گرفت.

محمد لاهوتی با بیان اینکه اکنون خرید کالاهای وارداتی و فروش کالاهای صادراتی ایران به دنیا، بیواسطه صورت میگیرد، گفت: طرفهای تجاری ایران در سال 95 را کشورهای چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و آلمان تشکیل میدهند که این ترکیب نشان میدهد تنوع بازارهای پیش روی ایران در حال تزاید است و کشورهای صاحبنام و دارای تکنولوژی همچون کرهجنوبی و آلمان در فهرست کشورهای طرف تجارت ما قرار گرفتهاند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: حجم واردات ایران از امارات متحده عربی و ترکیه حدود 10 درصد کاهش نش �ان میدهد ولی ورود کالا از آلمان ‪/38 22‬ درصد رشد داشته است که این نشان میدهد واردات کالا به ایران تقریبا بدون واسطه و به صورت مستقیم در حال انجام است.

وی اظهار داشت: طرفهای صادراتی ایران را نیز چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کرهجنوبی تشکیل میدهند که بر اساس آمارهای 9 ماهه، صادرات به امارات و ترکیه با کاهش مواجه بوده است؛ به نحوی که صدور کالاهای ایرانی به امارات ‪/6 53‬ و به ترکیه 10 درصد کاهش را نشان میدهد؛ این در شرایطی است که صادرات به کرهجنوبی، 732 درصد و به چین هفت درصد افزایش را تجربه میکند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: مطابق آمارها شاهد هستیم سهم بازارهایی مثل ترکیه و امارات که کشورهای واسطه صادرات کالاهای ایرانی در دوره تحریم بودند، از تجارت ایران کم شده و در واقع، این یک علامت مثبت به اقتصاد ایران است که نشان میدهد، تجارت ما در حال شکلگیری به صورت مستقیم است و تاثیر توافقات هستهای نمایانتر میشود.

وی اظهار داشت: تراز تجاری ایران در9 ماهه تقریبا سر به سر است و پیشبینیام این است که در ماههای آتی، تراز به نفع واردات مثبت شود که البته باید تاکید کرد تراز تجاری منفی کشور در مقطع کنونی به لحاظ ترکیب واردات، جای نگرانی ندارد چراکه 85 درصد از واردات کشور را کالاهای واسطهای تولید تشکیل میدهد.

لاهوتی افزود: رشد ‪/4 38‬ درصدی واردات و 9 درصدی صادرات نشانگر آن است که تا پایان سال، میزان صادرات کشور به42 تا43 میلیارد دلار میرسد که متاسفانه اهداف دستیابی به 50 میلیارد دلار صادرات در سال 95، محقق نخواهد شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دلار به نفع صادرات نفت و مواد پتروشیمی است و به دلیل اینکه بخشی از مواد اولیه کشور ممکن است وارداتی باشد، به نفع بخش صادرات غیرنفتی نیست، گفت: فاکتورهای مختلفی در قیمت تمام شده کالا اعم از صادراتی یا کالایی که در داخل عرضه میشود، موثر است.

وی با بیان اینکه حقوق، دستمزد، سرمایه ثابت، بهرهوری نرخ ارز در ورود مواد اولیه از جمله این فاکتورهاست، افزود: بنابراین آن چیزی که در قیمت تمام شده تاثیر میگذارد، فقط قیمت دلار نیست و براساس آمارهای موجود بالاترین تأثیر قیمت ارز در قیمت تمام شده کالایی که مواد اولیهاش وابسته به واردات است، در بدترین شرایط حدود 30 درصد است و کل قیمت تمام شده را نمیتواند تحت تأثیر قرار دهد.رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: ضمن اینکه اگر کالای صادراتی 80 درصد تاثیرپذیریاش را از نرخ ارز بگیرد، این کالا اصلا صرفه صادراتی ندارد و به نفع اقتصاد کشور نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.