فرانسه بزرگترین واردکننده اروپایی از ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در پی لغو بخش �ی از تحریمها علی �ه ایران، رابط �ه تجاری برخی کش �ورهای اروپایی با ایران رش �د قابل توجهی داش �ته است. اگرچه واردات ای �ران از برخی کش �ورها همچون آلمان و هلند نیز رشد یافته اما جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو اس �تات) نش �ان میدهد که واردات فرانسه از ایران در سپتامبر 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل 107 برابر و واردات یونان 167 برابر شده است.

فرانسه در س �پتامبر سال قبل تنها 17/2 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود اما در حال حاضر این کشور بزرگترین واردکننده کالا از ایران در میان کش �ورهای اروپایی طی سپتامبر 2016 شناخته شده است. ایتالیا نیز دومین واردکننده کالا از ایران در این ماه بوده و 138 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده اس �ت که این رقم نسبت به مدت مشابه س �ال قبل رشد پنج برابری داشته است. واردات ایتالیا از ایران در س �پتامبر سال قبل 28 میلیون یورو گزارش شده بود.

یونان نیز س �ومین وارد کننده بزرگ اروپایی از ایران در سپتامبر 2016 ب �وده و 118 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. واردات یونان از ایران در س �پتامبر 2016 نس �بت به مدت مش �ابه سال قبل 167 برابر ش �ده است در حالی که یونان در س �پتامبر سال قبل تنها 706 هزار ی �ورو از ایران کالا وارد کرده بود.

همچنین بخشی از این گزارش نشان میدهد که آلمان بزرگترین صادرکنن �ده اروپایی ب �ه ایران در نهمین ماه سالجاری میلادی بوده و 255 میلیون یورو کالا به ایران در این ماه صادر کرده اس �ت. صادرات آلمان به ایران در س �پتامبر 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 83 درصدی داشته است در حالی که آلمان در سپتامبر سال 2015 بالغ بر 139 میلی �ون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. این در حالی اس �ت که ایتالیا ب �ا صادرات 146 میلیون یورویی و هلند با صادرات 70 میلیون یورویی به ترتیب در رتبههای دوم و س �وم از این نظر قرار داش �تهاند. صادرات ایتالیا به ایران در سپتامبر 2016 نس �بت به مدت مشابه سال قبل رش �د 44 درصدی و صادرات هلن �د به ایران رش �د 94 درصدی داشته است. لازم به ذکر است ایتالیا در سپتامبر سال قبل 101 میلیون یورو و هلند 36 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.