مناقصهگزار: موضوع مناقصه: مبلغ برآورد مناقصه: نوع و مبلغ تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال پیمان نگهباني ایستگاههاي مخابراتي منطقه شمال (باقرآباد- آلاشت- اساس- شورکچال- گدوک- آب باریك (امینآباد)) به صورت حجمي 437/239/582/17 ریال مبلغ 000/000/872 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا واریز وجه نقد به حس �اب ش �ماره 966020733 بانك تجارت/ س �اري- ش �عبه بلوار امام رضا(ع) به نام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تاییدیه سازمان حراست وزارت نفت الزامي است. مرتبسازي قیمتهاي پیشنهادي نسبت به برآورد و انتخاب مناسبترین قیمت از بین آنها شرکتکنندگان ميتوانند تا5 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به استثناء روزهاي پنجشنبه و جمعه در ساعت اداري پس از واریز مبلغ000/300 ریال به حساب شماره2174689001000 تمرکز وجوه درآمد (شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) بانك ملي شعبه سپند کد 601 به همراه فیش واریزي و معرفینامه معتبر حضورا جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه نمایند. شرکتکنندگان ميتوانند تا 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد، در ساعات اداري نسبت به تحویل اسناد تکمیل شده به آدرس ذیل اقدام نمایند. ساري، بلوار طالقاني، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران/ منطقه شمال- امور حقوقي- کدپستي 4817816914 پیش �نهادهاي واصله در محل کمیس �یون مناقصات ش �رکت به آدرس: تهران- خیابان س �پهبد قرني- نرس �یده به خیابان سپند- پلاک 188- طبقه هشتم روز ش �نبه مورخ 95/11/16 ساعت 16:00 بازگشایي خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمارههاي ‪33854065 ،33854055 33854052،‬ و 33271359-011 تماس حاصل نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.