نرخپایینخریدتضمینی،بهتولیدضربهمیزند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تسنیم-

با اینکه چند ماهی میشود کشاورزان معطل اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند اما هنوز به طور رسمی این نرخها توسط وزارت کشاورزی اعلام نشده است. البته سخنگوی دولت چندی پیش قیمت تضمینی گندم را 1300 تومان اعلام کرد و کمیسیون تخصصی سازمان برنامه و بودجه نرخ خرید تضمینی نیز هر کیلوگرم ارقام مختلف پرمصرف برنج را برای سال ‪2860 96،‬ تا 3840 تومان تعیین کرد که با تصویب نهایی بهزودی ابلاغ میش �ود. در همین رابطه رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بر این عقیده است که قیمت اعلام شده خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضربه سنگینی به تولید خواهد زد و علت تعلل دولت در این موضوع، خجالت از نرخهای پایین اس �ت.علی محمد شاعری در مورد تاخیر دولت در اعلام نرخ خریدهای تضمینی اظهار داش �ت: دولت آنقدر قیمتها را کم در نظر گرفته بود که خجالتکشید آن را اعلام کند و اگر دو ماه گذشته این قیمتها را اعلام میکرد، نتیجه کاشت به شدت کاهش پیدا میکرد.وی ادامه داد: قیمت اعلام شده دور از انتظار بوده و پیشبینی نمیکردیم دولت برای محصولات کشاورزی به خصوص گندم اینگونه برخورد کند. این گونه مصوبات به ضرر تولید ملی بوده و وزارت جهاد کشاورزی که مسوول این بخش است، پیشنهاد دیگری را به دولت ارائه کرده بود که در شورای اقتصاد به تصویب نرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.