نظام بانکی عامل فرار سرمایهگذاران خارجی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تسنیم-

با اینکه دولت ادعا میکند به دنبال فراهم کردن زیرساختها برای جذب سرمایهگذار خارجی است اما هنوز نظام بانکی نتوانسته شرایط قابل قبولی را برای سرمایهگذاران خارجی تدارک ببیند که این موضوع موجب فرار سرمایهگذار خارجی و داخلی از ایران شده است. در همین خصوص رییس مجمع واردات با اش �اره به نی �از اقتصاد ایران به جذب سرمایهگذار خارجی گفت: خواسته سرمایهگذاران در همه دنیا، موضوعات تقریبا یکسانی است و بیشتر بر مدار ثبات دستورالعملها، آرامش بازار، تضمین اصل سرمایه و مبانی مالکیت باز میگردد.

علیرضا مناقبی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور در طول چند سال اخیر اضافه کرد: اگر دولت به دنبال جایگزین درآمدهای نفتی است، باید دست به اصلاحات اساسی در شیوه تعامل نظام بانکی با بخش صنعت و تجارت بزند.وی ضمن تاکید بر ضرورت توسعه دیپلماسی بانکی تصریح کرد: یکی از تقاضاهای اساس �ی بنگاههای اقتصادی در کشور ما کاهش هزینه تامین پول است که متاسفانه نظام بانکی آن را جدی نمیگیرد. قطعا اگر با استفاده درست از دیپلماسی بانکی، مسیر جذب سرمایهگذار خارجی هموار شود، میتوانیم شاهد کاهش هزینه تامین پول در یک بازه زمانی مدیریت شده باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.