قیمتگذاری گندم براساس کیفیت از سال96

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا-

براساس پیشنهاد بخش خصوصی در مورد قیمتگذاری گندم، قرار بر این شده تا کمیتهای به منظور تدوین آییننامه و دستورالعملهای لازم تشکیل و در صورت تصویب نهایی از ابتدای سال آینده گندم بر اساس کیفیت و کلاس طبقهبندی شده قیمتگذاری شود.

گندمکاران استان گلستان طی درخواستی پیشنهاد خود را در خصوص قیمتگذاری گندم براساس کیفیت محصولات تولید شده ارائه دادند و این طرح با حضور معاون حقوقی رییسجمهوری در اتاق بازرگانی مطرح شد که در صورت موافقت با طرح مذکور، گندم براساس سه شاخص گلوتن، پروتئین و اندیکس گلوتن قیمتگذاری میشود تا در کلاسهای مختلف به معرض فروش برسد.در همین خصوص کاوه زرگران، دبیرکل صنایع غذایی ضمن تایید این خبر گفت: طبق توافق انجام شده با تشکیل کمیتهای در زمینه تدوین آییننامه و دستورالعمل قیمتگذاری گندم براساس کیفیت طی یک ماه آینده پیشنهاد مذکور به منظور تصویب نهایی مورد بررسی قرار میگیرد تا از ابتدای سال آینده گندم بر اساس کیفیت قیمتگذاری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.