قطع صا ياستاددگريادرترگادازخ بههي تاركیمنسج رتااننوامبندادت؛فی شد

براب زي ه وا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه نفت و ان�رژی-

در حالي كه قرار بود صادرات گاز تركمنس �تان به ايران از اول ژانويه (روز ج �اري) قطع ش �ود، وزير نف �ت از توافق ايران و تركمنس �تان بر سر صادرات گاز به ايران خبر داد.

بيژن زنگنه در تشريح جزييات توافق گازي روز گذشته ايران و تركمنستان گفت: تفاهمنامه مشترك گازي بين دو كشور امضا شده و قرار است تا دستيابي به توافق نهايي مذاكرات بين شركت ملي گاز ايران و تركمن گاز ادامه يابد.

وزير نفت با اعلام اينكه براساس توافق دوجانبه بايد با انجام مذاكرات بيشتر درخصوص موارد مورد اختلاف گفتوگو و در نهايت توافق نهايي بين دو كشور انجام شود، گفت: براساس توافق ديروز بايد حجم واردات گاز ايران از تركمنستان تا چند روز آينده افزايش يابد.

زنگن �ه با بيان اينك �ه واردات گاز طبيعي از تركمنستان از لحاظ زيستمحيطي براي ايران اهميت دارد، افزود: ايران براي تامين گاز طبيعي هيچگونه محدوديتي و كمبودي ندارد.

اين مقام مسوول با بيان اينكه تا چند هفته گذش �ته ه �م حداكث �ر واردات گاز طبيعي از تركمنستان حدود 10 ميليون مترمكعب در روز بوده است، تاكيد كرد: هماكنون ظرفيت توليد گاز ايران به بيش از 700 ميليون مترمكعب در روز رس �يده و قطعا با تكميل فازهاي باقيمانده پارسجنوبي ظرفيت تولي �د گاز به حدود يك ميليارد مترمكعب در روز ميرسد.

بدعه �دي گازي تركمنها از جايی ش �روع شد كه، زمستان 1386 و درحالي ايران به دليل بارش ش �ديد برف، سرماي تاريخي و فراگير در اكثر استانهاي كشور با يك بحران انرژي روبهرو شده بود تركمنها، شيرهاي صادرات گاز را روي ايران بستند.

با اين بدعهدي تركمنها به طمع فروش گاز گران قيمتتر به ايران، پروژههاي متعددي براي خودكفايي از واردات گاز اين همس �ايه هميشه ناراضي تعريف و اجرايي شد.

در ط �ول حدود يك دهه گذش �ته تاكنون نزديك به20 ميليارد دلار سرمايهگذاري در بخش بالادستي، مياندس �تي و پاييندستي صنعت گاز ايران انجام ش �د تا همچون 10 سال قبل با بارش اولين برف زمستاني كشور با بدعهديهاي ت ك تركمنهااغافلگغافلگير نش نشود.

براساس اين سياست كلان گازي تركمنها از حدود يك ماه گذش �ته تاكنون هم مذاكرات و گفتوگوه �اي متع �ددي بين ش �ركت گاز تركمنس �تان و ش �ركت ملي گاز ايران بر س �ر اختلاف حساب حدود دو ميليارد دلاري گازي بين دو طرف انجام شد.در نهايت دوشنبه گذشته (ششم ديماه) شاهد تهديد ديگري براي بالا بردن قيمت گاز سوي تركمنستان بوديم.

بر همين اساس تركمنستان مجددا امسال با توجه به كاهش دماي هوا در روزهاي گذشته و افزايش مصرف گاز در كشور، فرصت را براي اعمال فش �ار به ايران غنيمت شمرده و خواستار طلب ادعايي 8/1 ميليارد دلاري شده است.

اين درحالي اس �ت ك �ه قراردادهاي خريد و فروش گاز قراردادهاي بلندمدتي هستند كه موارد اختلاف طرفين در آن صرفا از طريق مراجعه به داور مرضيالطرفين امكانپذير است و اين روش معموللن نيستتككه ا همزماناا بااوجن ا نيازكشخ ا كشورخريدار، فروشنده به نوعي اقدام به مطرح كردن شرايط غيرمنطقي و غيرقانوني كند.با اين حال با وجود درخواست مالي غيرمنطقي تركمنها هياتايراني به سرپرستي حميدرضا عراقي، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز به عشقآباد سفر كرد تا با مذاكراتي، اختلافات موجود را برطرف كند.

اين مذاكرات كه از چهارشنبه شب آغاز شده بود و تا پنجشنبه شب به طول انجاميد در نهايت به حصول توافق منجر شد اما طرف تركمن صبح جمع �ه به جاي امضاي توافق صورت گرفته، بار ديگر بر مواضع اوليه خود تاكيد كرد.

يك منبع آگاه درباره جزييات مذاكرات ايران و تركمنس �تان درباره صادرات گاز تصريح كرد: تركمنستان مبلغي را به عنوان بدهي در دولت گذش �ته مطرح ميكند و خواستار دريافت يك جاي اين مبلغ اس �ت، اين درحالي اس �ت كه از زمان آغاز به كار اين دولت، حساب گاز دريافتي بهطور كامل پرداخت شده است و اكنون نيز هيات ايراني پذيرفته بود كه ميزان بدهي مورد ادعاي تركمنستان را پس از تاييد در نهادي بينالمللي به صورت تقسيط شده پرداخت كند كه تركمنها ابتدا اين شرايط را پذيرفتند اما درنهايت بار ديگر بر مواضع اوليه خود تاكيد كردند كه منجر به ترك مذاكرات از سوي هيات ايراني شد.

اما در حالي كه هيات مذاكرهكننده ايراني پس از زيادهخواهي تركمنها در مذاكرات گازي با ترك مذاكرات در حال بازگشت به ايران بودند و معاون وزير نفت ادامه روابط تجاري را در گرو گازرساني به ايران اعلام كرده بود، تركمنها از مواضع خود كوتاه آمده و آماده پذيرفتن ش �رايط ايران براي امضاي توافق جديد شدند.

از اي �ن رو در حالي كه قرار بود صادرات گاز تركمنس �تان به ايران از امروز قطع شود، توافق دو كشور براي تاييد نهايي توسط رييسجمهور تركمنستان در اختيار اين مرجع قرار گرفت.

بر همين اس �اس تفاهمنام �ه گازي بين دو طرف امضا و بح �ث توقف صادرات گاز ايران به تركمنستان منتفي شد.

يك مقام مس �وول در وزارت نفت با اشاره به توافق ايران و تركمنستان بر سر اختلاف گازي بين دو كشور گفت: تفاهمنامه جديد گازيبين شركت ملي گاز ايران و تركمن گاز امضا شده است.

وي ب �ا تاكيد بر اينكه ب �ا امضاي تفاهمنامه گازي عملا موضوع و بحقث توقف صادرات گاز تركمنستان به ايران منتفي شده است، تصريح كرد: در اين صورت تركمنستان مقيد خواهد بود كه در جريان صادرات گاز به ايران به هيچوجه با وقفه مواجه نشود.

آمادهباش گازي ایران

حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به توليد و مصرف 700 ميليون مترمكعب گاز در كشور بيان كرد: اگرچه ميزان واردات گاز از تركمنستان ناچيز است اما بخشي از نيازهاي ما را در ش �مال تامين ميكند، هرچند كه ايران از اين كشور، امكان دريافت بيشتر گاز را داريم و همچنان تلاش ميكنيم به صورت برد- برد ارتباط با اين كشور را حفظ كنيم.

مديرعامل شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه با انجام پروژههاي جديد گازرساني، طول شبكه انتقال و انش �عاب كش �ور به بيش از 300 هزار كيلومتر رسيده است، خاطرنشان كرد: هماكنون 68 درصد روستاها از اين نعمت طبيعي بهرهمند هستند.

س�ناریويهاي خودكفای�ي از گاز تركمنستان

همزمان با عهدشكنيهاي گاه و بيگاه گازي عشقآباد عليه تهران در طول پنج سال گذشته تاكنون خط لوله ش �مال و شمالشرق به طول تقريب �ي يكه �زار و 24 كيلومتري و خط لوله سوم سراسري به طول يكهزار و 270 كيلومتري بهمنظور كاهش وابس �تگي گازي اس �تانهاي حاشيه درياي خزر و شمالشرق كشور در مدار بهرهبرداري قرار گرفته است.

از سوي ديگر هم اكنون آخرين مراحل ساخت خط لوله كياسر- دامغان به طول تقريبي 170 كيلومتر و به قطر 42 اينچ توس �ط سازندگان و پيمانكاران ايراني در حال انجام بوده كه مهمترين هدف از ساخت اين خط لوله گاز افزايش پايداري ش �بكه انتقال گاز در شمالش �رق و استانهاي حاشيه درياي خزر است.

با ساخت اين خط لوله گاز امكان انتقال گاز بيشتر از ميادين گازي جنوب به شمال كشور و به ويژه حاشيه درياي خزر فراهم ميشود، علاوه بر اين از حدود س �ه س �ال قبل تاكنون مخزن ذخيرهس �ازي گاز ش �وريجه و تاسيسات جديد تقويت فش �ار گاز در استانهاي شمالي در مدار بهرهب �رداري قرار گرفته و حتي امس �ال ركورد ذخيرهسازي گاز در اين مخزن زيرزميني براي كاهش وابستگي گازي به تركمنستان شكسته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.