63 درصد گاز مورد كشور از پارسجنوبي تامين ميشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهانصنعت«-

مديرعامل مجتمع گاز پارسجنوبي از فرآورش بيش از 109 ميليارد و 496 ميليون مترمكعب گاز در پالايشگاههاي شركت مجتمع گاز پارسجنوبي در 9 ماه امسال خبر داد و گفت: هماكنون 63 درصد از گاز كشور از پالايشگاههاي پارسجنوبي تامين ميشود.به گزارش روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارسجنوبي، مسعود حسني با بيان اينكه اين مجتمع عظيم گازي با كولهباري از دانش و تجربه براي تحقق چشمانداز توسعه و رشد اقتصادي كشور گام برميدارد، گفت: متخصصان و كاركنان اين مجتمع در 9 ماه امسال بيش از 109 ميليارد و 496 ميليون مترمكعب گاز را از مخزن مشترك برداشت كردهاند.وي افزود: اين رقم فرآورش گاز در 9 ماه سال 95 نس �بت به مدت مشابه سال گذش �ته، 7/22 درصد افزايش نشان ميدهد. مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي با اشاره به اينكه هماكنون 63 درصد از گاز كشور از پالايشگاههاي پارسجنوبي تامين ميشود، يادآور شد: از ابتداي امسال تا پايان آذرماه بيش از 87 ميليارد و 610 ميليون مترمكعب گاز در پالايشگاههاي مجتمع گازي پارسجنوبي شيرينسازي شده است.حسني اعلام كرد: در 9 ماهه امسال بيش از 141 ميليون بشكه ميعانات گازي در پالايشگاههاي شركت مجتمع گاز پارسجنوبي توليد شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.