وزير سابق نيرو معاون وزير نفت شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-

وزير نفت با صدور حكمي حبيبالله بيطرف، وزير سابق نيرو را به عنوان معاونت مهندسي و پژوهش و فناوري وزارت نفت منصوب كرد.

پس از جدايي سيدكاظم وزيريهامانه از قائم مقامي وزارت نفت، منصور معظمي از معاونت برنامهريزي وزارت نفت، استعفاي ركنالدين ج �وادي از مديرعامل ش �ركت مل �ي نفت ايران و عماد حس �يني از معاونت امور مهندس �ي وزارت نفت، بازنشستگي عباس شعريمقدم از مديرعاملي ش �ركت ملي صنايع پتروشيمي، پنجمين معاون وزير نفت هم در طول فعاليت دولت يازدهم تغيير كرد.بر اين اساس بيژن زنگنه وزير نفت با بازنشستگي محمدرضا مقدم از معاونت پژوهش و فن �اوري وزارت نفت موافقت كرده و هفته جاري با صدور حكمي به طور رسمي حبيبالله بيطرف، وزير اسبق نيرو بهعنوان معاون جديد خود در وزارت نفت منصوب خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.