قيمت نفت در مرز 57 دلار

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رویترز-

قيمتهاي جهاني نفت بدون اعتنا به دومين افزايش هفتگي ذخاير نفت آمريكا در اوايل معاملات روز جمعه بازار آسيا افزايش يافت.نفت وستتگزاس اينترمديت آمريكا 18 سنت يا 33/0 درصد افزايش يافت و در 53/95 دلار در هر بشكه ايستاد. بهاي معاملات اين بازار روز پنجشنبه 29 س �نت كاهش يافت و در 77/53 دلار بسته شد.نفت برنت براي تحويل در مارس 12 سنت يا 21/0 درصد افزايش يافت و به 97/56 دلار رسيد. بهاي معاملات اين بازار روز پنجشنبه با هشت سنت كاهش در 14/56 دلار در هر بشكه بسته شد.آمار اداره اطلاعات انرژي آمريكا كه اواخر روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد ذخاير نفتخام اين كشور در هفته منتهي به 23 دسامبر، 614 هزار بشكه افزايش داشت، در حالي كه تحليلگران 1/2 ميليون بشكه كاهش ذخاير را پيشبيني كرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.