بستری شدن شماری از معتادان گورخواب در یکی از مراکز ترک اعتیاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار دادن معتادان متجاهر خبر داد و گفت: به دلیل پراکندگی این افراد در جامعه، امکان تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها نبود و در صورتی که آنها در مراکز درمان بستری شوند از دفترچه بیمه سلامت برخوردار میشوند.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز پنجشنبه در بازدید از مرکز نگهداری و درمان اخوان واقع در شهرستان ملارد نصیرآباد در جمع خبرنگاران عنوان کرد: تعدادی از معتادان که دو شب گذشته در یکی از آرامستانهای شهرستان شهریار شناسایی شدند و جامعه از دیدن تصاویر آنها به شدت متاثر شد، پیشتر هم برای ترک اعتیاد در یکی از این مراکز بستری بودند.

وی گفت: متاس �فانه تصاویری که نشان داده شد به نظر میرس �ید که این افراد به طور کامل رها شدهاند در صورتی که پرویز یکی از معتادانی که تصویرش در گزارش دو ش �ب پیش در فضای مجازی قرار گرفت سال گذشته در یک کمپ بستری بود اما به دلیل اینکه میخواست دوباره مواد مصرف کند کمپ را ترک کرده بود. وی دارای همسر و دو فرزند است که خانواده وی حاضر به قبول او نیستند.

پرویز که از شرایط کنونی خود راضی است، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفترچه بیمه سلامت برای ادامه درمان خود دریافت کرد.

ربیعی همچنین بیان کرد: دولت ضمن حمایت از مراکز درمان معتادان از فعالان مدنی که به شکل سمنها در جهت اجتماعیپذیری معتادان تلاش میکنند، حمایت میکند.

وی گف �ت: حدود 41 درصد از معتادانی که در این مرکز نگهداری و درمان میش �وند، در گروه س �نی 30 تا 40 سال قرار دارند و 47 درصد از معتادان این مرکز اعلام کردهاند که در سنین بین 15 تا 25 سال برای نخستینبار مصرف مواد مخدر را شروع کردهاند.

ربیعی در خصوص نامه نویسنده نامی ایران اصغر فرهادی گفت: هنرمندان همواره از احساسات بسیار غنی برخوردارند و در مشکلات و مصائب مردم در کنار رنج آنها هستند .تردیدی نیس �ت که تصاویر دوشب گذش �ته هنرمندان کشور را هم متاثر کرده باشد.

در مرک �ز نگه �داری و درمان اخوان، اغل �ب معتادان در سالهای گذشته دارای شغل و درآمد بودهاند. بسیاری از این افراد در شرایط نامطلوب اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی یا شغل خود را از دست دادهاند یا دچار ورشکستگی اقتصادی ش �دهاند.به گفته ربیعی، هش �ت هزار و 400 نفر از معتادان در اس �تان تهران برای ترک اعتیاد پیش قدم شدهاند و برای کسانی که دفترچه بیمه ندارند دفترچه بیمه سلامت صادر خواهد شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین گرمخانههایی برای معتادان و بیخانمانها در نظر گرفته شده که این افراد بتوانند شبها به این مراکز بیایند و از غذای گرم و پناهگاهی مطمئن برای خواب برخوردار شوند.

وی همچنین عنوان کرد: هموطنان میتوانند در تماس با شماره تلفن 66762087 کارتن خوابها و بیخانمانها را به اورژانس اجتماعی معرفی کنند.

محمد نهاوندی �ان، رییس دفتر رییسجمه �وری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار تهران و رییس سازمان بهریستی از مرکز نگهداری و درمان اخوان بازدید کردند و از نزدیک با روشهای درمان معتادان مس �تقر در این درمانگاه آشنا شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.