مجوزتغییرکاربریبیمارستانکهریزکبهمرکزنگهداریمعلولانرانمیدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا-

فرماندار شهرس �تان ری در مورد حواشی پیش آمده در مورد مجتمع درمانی هاشمینژاد کهریزک گفت: مجوز تغییر کاربری بیمارستان کهریزک به مرکز نگهداری معلولان را نمیدهم.

هدایتالله جمالیپور در جلس �های با بیان این مطلب که بیمارستان شهید هاش �مینژاد کهریزک دارای مجوز درمانی است، افزود: با هرگونه تغییر کاربری برای این مرکز از درمانی به آسایشگاهی اکیدا مخالفم و به عنوان رییس ش �ورای تامین مجوز آن را نمیدهم. وی ضمن تاکید بر وقف �ی بودن ملک مجتمع کهریزک اظهار کرد: تکلیف در این مورد واضح و روشن است. باید وقفنامه را بررسی کرد تا آنچه که واقف خواسته دقیقا مشخص شود و وظیفه ما نیز عمل و اجرا کردن نیت وقف کننده است. در این مورد حتی حرف وزیر هم نمیتواند مانع این امر ش �ود. هرچند اگر وزیر هم متوجه شود که سخنش خلاف نیت وقفنامه است، بر تحقق خواسته واقف پای خواهد فشرد.

معاون استاندار تهران با تصریح بر اینکه صدور یا عدم صدور مجوز در مواردی از این دست طبق قانون از اختیارات نماینده عالی دولت است، گفت: تنها راهی که بتوان بهجای مجتمع درمانی که نیاز اساسی و مبرم مردم کهریزک است، مرکز نگهداری معلولین راه انداخت، این اس �ت که من را عزل کنند زیرا که حتی به قیمت عزلم هم حاضر نیستم پای مجوزی که موجب تغییر کاربری بیمارستان کهریزک شود را امضا کنم.

وی ضم �ن تاکید ب �ر اینکه مردم ش �ریف کهریزک و شهرس �تان ری بی �ش از دِی �ن خود پذی �رای معلولان و س �المندان عزیز تهرانی بودهاند، افزود: تعدد مجتمعهای آسایشگاهی در کهریزک باعث بروز مشکلات متعدد برای مردم این شهر شده و وقت آن رسیده تا سایر شهرستانهای استان تهران نیز وظیفه خود را در قبال معلولان و سالمندان گرامی ادا کنند. جمالیپور همچنین تاکید بر این نکته که اکن �ون باید حق مردم کهریزک در برخورداری از امکانات درمانی و رفاهی احصا ش �ود، افزود: اگر بهزیس �تی قصد راهاندازی مجتمعی درمانی در این شهر را دارد، فرمانداری ب �ا تمام وجود حمایت میکند. اما اگر به هر طریق مجوز برای آن منطقه مجوز نگهداری و آسایشگاهی گرفت قطعاً برخورد پلمب خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.