کادر اداري، یک پیشنهاد و کمي تامل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بسیاري از معلمان بر این باورند که ورود به محدوده اداري آموزشوپرورش مبتني بر رفتارهاي خاص، غیر از تخصص و کارآمدي است که فرد باید قبل از ورود، اسلوبهاي منطقي آموزشي را به فلان رفتار غیرآموزشي رتوش زند که اگر حتي قسمتي از آن هم با واقعیت سازگار باشد باز هم مولفهاي منفي و غیرمنطقي به حساب ميآید که با هیچکدام از ویژگيهایي که بر آن تاکید ميکنیم همخواني ندارد. همه ميدانیم که اعضاي کادر اداري از همین مجموعه بزرگ هستند که بنا به دلایلي، چند صباحي، نرمي میز قدرت را لم �س و به آن دل خوش ميکنند. ش �وربختانه ع �دهاي از آنها بعد از ورود، علاقهاي به خروج از این محیط ندارند و به هر دري ميزنند تا همچنان ماندگار این محیط گرم و نرم باشند. آنچه گاهي در برخي از رفتارها نمود پیدا ميکند، لذت موقعیت در مقابل همکاري است که فرد اداري به هیچ عنوان صاحب امتیاز خاصي نسبت به او نیست. تعامل را در رفتار خشک ادارياش گم ميکند و حتي خیلي اوقات به خود اجازه ميدهد در خیلي از موقعیتها و رفتارها خودي نشان دهد و رفتاري غیرفرهنگي را به نمایش گذارد. البته خطاب کلام من بیشتر با آنهایي است که اسب مراد را زین کرده و چشمبسته ميتازند.

آنچه نگارنده به عنوان پیشنهادي در این نوشته آن را مورد توجه قرار داده و به آن نگریسته، این مهم است که مدیر اداره درصدد ایجاد سامانهاي الکترونیکي براي میزان رضایت از عملکرد اعضاي کادر اداري خود توسط معلمان باشد تا هم میزان محبوبیت آنها مورد بررس �ي و تحلیل قرار گیرد و هم کم و کیف عملکرد آنها بیان شود. تلاش شود همه نتایج بهگونهاي آشکار در معرض دید همکاران باشد و حضور و عدم حضور افراد در کادر اداري مبتني بر نتیجه نظرات همکاراني باشد که آنها را مورد ارزیابي قرار ميدهند. این به آن منظور نیست که کادر اداري را معلمان انتخاب کنند که وظیفه مدیر است که براساس تعادل و کارآمدي بدون حاشیه افرادش را انتخاب کند بلکه به این معني است که به دلایل نامربوط از کنار بسیاري از ناکارآمديها و انحصارگرایيها عبور نکند و بداند که اگر جایگاهي براي اعلام نظر باشد واقعیتها بیشتر نمود پیدا ميکنند. امیدواریم این اتفاق میمون را همه همکاران شاهد باشند تا میزان شفافیت عمل براي آنها بهتر و بیشتر مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.