طرح ترافیک از امروز به محدوده زوج و فرد هم گسترش مییابد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آن �ا-

رییس پلی �س راهور تهران ب �زرگ از افزایش آلایندهها در آس �مان شهر تهران خبر داد و گفت: از امروز محدوده طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد افزایش پیدا خواهد کرد.

محمد رضا مهماندار اظهار کرد: با اعلام و تصمیم کمیته اضطرار شهر تهران با توجه به افزایش آلایندهها در آسمان شهر تهران، از امروز محدوده طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد افزایش پیدا خواهد کرد و اجرای این طرح بر اساس مصوبه تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت. بر این اساس زمان طرح ترافیک نیز تا ساعت 19 ) 7 عصر) افزایش پیدا میکند. از این رو خودروهایی که قصد ورود به محدوده زوج و فرد دارند، باید دارای طرح ترافیک باشند. در غیر این صورت توسط دوربینهای نصب ش �ده در این محدوده و البته عوامل پلیس راهور تهران بزرگ فعال و حاضر در محل اعمال قانون خواهند شد.

رییس پلیس راهور تهران اضافه کرد: همکاران من در اجرای این طرح حضور مستمر و فعال خواهند داشت و ضمن جلوگیری از ورود خودروهای غیرمجاز با خودروهای فاقد معاینه فنی، پلاک مخدوش و دودزا تشدید برخورد و آنها را اعمال قانون خواهند کرد. توصیه من به همه همشهریان تهرانی استفاده از حملونقل عمومی در روزهای آلایندگی هوا و خارج نشدن غیرضروری سالمندان و کودکان از منازل در این چند روز است. من و همه همکارانم با فعالیت شبانهروزی به دنبال ایجاد آسایش روحی و روانی هنگام تردد و عبور و مرور برای مردم تهران هستیم و اطمینان داریم که در این طرح نیز شهروندان با ما همراه و همگام خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.