11 کشته در تصادفات روز پنجشنبه!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مه �ر-

رییس مرک �ز اطلاع �ات و کنترل ترافی �ک پلیس راهور ناجا گفت: طی ش �بانهروز پنجش �نبه، چهار تص �ادف منجر به فوت در جادهه �ای کش �ور رخ داد که در مجم �وع 11 نفر جان خود را از دست دادند.

س �رهنگ نادر رحمانی درباره تصادف اول که ساعت 12:40 روز پنجش �نبه در محور کیلومتر 60 مشکینش �هر اتف �اق افتاد، گفت: تصادف بین س �مند و وانت پیکان اتفاق افتاد که متاس �فانه هر دو خودرو پس از تصادف دچار حریق شده و کاملا سوختند. وی سپس با اش �اره به تصادف مرگباری که س �اعت 9 صبح روز چهارشنبه در استان گلستان (محور کیلومتر 40 قره تپه بعد از شرکت تعاونی) رخ داد، گفت: تصادف چهار وس �یله نقلیه (سواری پراید، پژو 405، پژو 206 و س �مند) متاسفانه منجر به کشته شدن چهار نفر شد. مقصر این حادثه که سه مجروح نیز به جای گذاشته راننده پراید به دلیل انحراف به چپ بوده است.

به گفته رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، استان گلستان روز پنجشنبه شاهد یک تصادف دیگر هم بود. این تصادف که ساعت 18:30 در محور کیلومتر 50 بندرترکمن آق قلا بین پژو پارس و پراید اتفاق افتاد، منجر به کشته شدن دو نفر و مجروح شدن پنج نفر شده و دلیل آن تجاوز به چپ پژو بوده است. ساعت 17:30 پنجشنبه هم راننده پژو 405 در محور کیلومتر 45 محور گچساران در حال حرکت بود که به دلیل انحراف به چپ با سواری پراید برخورد شدیدی کرد. در این تصادف نیز متاسفانه دو نفر کشته و پنج نفر مجروح شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.