ممنوعیت فعالیت معادن شن و ماسه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

توقف 4 روزه فروش مجوز روزانه طرح ترافیک آنا-

مدیر کل حفاظت محیطزیست استان تهران با بیان اینکه بر اساس پیشبینی هواشناسی تهران در ابتدای هفته جاری با پایداری هوا مواجه خواهیم بود، از تش �کیل جلسه کمیته هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوا در محل استانداری تهران خبر داد.

ناص �ر مه �ردادی در این خصوص گفت: با توج �ه به اطلاعات به دست آمده و نظر اعضای کمیته شرایط ویژه آلودگی هوا به منظور جلوگیری از افزایش غلظت آلایندهها با توجه به پیشبینی ش �رایط پایداری هوا برای امروز این جلسه عصر روز پنجشنبه، 9 دیماه در محل معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه شاخص کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه روی عدد 94 قرار داشت، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد تمامی فعالیت واحدهای شن و ماسه از امروز ممنوع شود. همچنین فروش مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک پایتخت از روز ش �نبه تا سهش �نبه هفته جاری متوقف میشود. از دیگر مصوبات این جلسه افزایش محدوده طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد تا روز سهشنبه 14 دیماه و تا ساعت 19 در تهران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.