رستگاري سرخ، يا آغاز دومين دهه حسرت؟!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مازيار اسكوئي-

دور رفت رقابتهاي لي �گ برتر فوتبال ايران به ايس �تگاه پاياني خود رسيد تا تيمها پس از استراحتي بيس �ت روزه و بهرهگي �ري از فرص �ت نقلوانتقالات به رفع نقاط ضعف خود بپردازند. بدون شك پرسپوليس و تراكتورس �ازي را بايد بهترين و كاملترين تيمهاي نيمفصل نخست رقابتها دانس �ت. انبوه بازيكنان مليپوش و با كيفيت در كنار بهرهگيري از مربياني باسابقه و پرافتخار باعث شد كه اين دو تيم با اقتدار و با فاصله مناسب نسبت به ساير رقبا صدر جدول را بين خود تقسيم كنند. قرمزهاي پايتخت كه اكنون پس از س �الها به ثبات مديريتي مناس �بي دست يافتهاند و به لطف عابر بانك خود، حسين هدايتي با كمترين دغدغه در زمينه يارگيري و پرداختهاي خود روبهرو بودند، نقطه ضعف بزرگ خود در فصل گذش �ته، يعني خ �ط دفاع و بهوي �ژه دروازبان را با خريد مهرههايي همچون بيرانوند و جلال حسيني و بازگشت پرفروغ حسين ماهيني به خوبي پوشش دادند تا با پذيرفتن تنها يك شكست و دريافت پنچ گل، عملكردي خيرهكننده در فاز دفاعي از خود به نمايش بگذارند. تيم برانكو برخلاف فصل گذشته كه با نمايشهاي جذاب و هجومي موفق به بازگرداندن هواداران س �رخ به س �كوهاي ورزشگاه آزادي شده بود، امس �ال با تكيه به سيستم تدافعي و بازيهاي احتياطآميز به جمعآوري اقتصادي امتيازها پرداخته است. پرسپوليس هرچند دربرابر تيمهاي متوسط و ضعيف خوب نتيجه گرفته با اين وجود در مصاف با حريفان اصلي خود توفيقي كسب نكرده بهگونهاي كه در نبرد با ش �ش تي �م تعقيبكننده خود تنها موفق به پيروزي در برابر نفت ش �ده است. قرمزها هر اندازه در فاز تدافعي پيشرفت كردهاند، در مقابل در امر گلزني دچار افت فاحش �ي شدهاند كه ادامه اين روند و از دست دادن فرصتهاي متعدد گلزني توسط مهاجمان ميتواند در روزهاي سرنوشتساز ليگ، اين تيم را با دردسرهاي بزرگي روبهرو سازد. برانكو كه با حفظ ش �اكله اصلي تيم خود و افزودن چند مهره موثر به آن به نظم تاكتيكي مناسبي دست يافته، همچنان در پيدا كردن راه حلي براي استفاده همزمان از حسين ماهيني و رامين رضاييان ناتوان مانده است. ماجراي عجيب رفت و آمدهاي اول فصل رضاييان و طارمي به ليگ تركيه در كنار خريدهاي اكرايني سوالبرانگيز، اقتدار برانكو را تا حدود زيادي به چالش كش �يده است، ضمن آنكه انتقال محمد انصاري به دفاع مياني موجب ش �ده كه سمت چپ سرخها كارآيي خود را از دست بدهد. مشكل ديگر پرس �پوليس كه از نظر نظم و ساختار بازي يكي از بهترينهاي نيمفصل نخست بود، نداشتن نيمكتي قوي و مهرههاي جانشين قابل اعتماد ميباشد. انتقال اميد عاليشاه و احمد نورالهي به تراكتور، رقيب اصلي اين تيم، بيش از بيش سرخها را در برخي از پستها با كمبود بازيكن جانشين مناسب روبهرو ساخته كه چنانچه در فرصت نقل و انتقالات نيمفصل اين نقطه ضعف برطرف نشود، با آغاز رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا و رسيدن به روزهاي حساس آخر فصل، بيگمان حس �رت كسب جام براي سرخها، وارد دومين دهه خود خواهد شد!

يا امسال يا هيچ وقت ديگر

و اما س �رخ جامگان تبريز كه در نيمههاي فصل پيش س �كان هدايت خود را به دست پرعنوانترين مرب �ي تاريخ ليگ برت �ر س �پردند، مجموعهاي از باكيفيتترين بازيكنان داخلي و خارجي را دورهم گرد آوردند تا بدون شك پر مهرهترين تيم مسابقات لق �ب بگيرند. وج �ود انبوه �ي از بازيكنان خلاق و تكنيكي در خط مياني باعث ش �ده كه حتي بتوان خط هافب �ك تبريزيها را برتر از خط هافبك تيم ملي دانس �ت. نمايشهاي مقتدرانه و هجومي اين تيم كه پشتوانه عظيم هواداران تيفوسي خود را در پشت سر دارد، منجر به آن شد كه بهترين عملكرد تاريخ سرخها در نيمفصل اول رقابتها رقم بخورد. تراكتورسازان كه برخلاف ساير رقبا درگير رقابتهاي آسيايي نخواهند بود، چنانچه بتوانند راهكار مناسبي ب �راي پرك �ردن جاي خالي س �روش رفيعي كه به احتمال زياد از اين تيم جدا خواهد شد، پيدا كنند و مانند بيشتر تيمهاي امير قلعهنوعي در نيمفصل دوم دچ �ار افت نگردند، بيگمان تا آخرين روز يكي از دو شانس مسلم قهرماني باقي خواهند ماند. شايد براي سرخهاي تبريزي كه هنوز صاحب شخصيت قهرماني در فوتبال ايران نيستند، اين فصل آخرين فرصت براي شكستن اين تابو و ورود به جمع تيمهاي شخصيتدار فوتبال ايران باشد.

شش ضلعي تعقيبكنندگان صدر

وجود تنها س �ه امتياز اختلاف بين تيم س �وم و هش �تم، باعث شده كه رقابت و هيجان عجيبي در اين بخش جدول وجود داش �ته باشد. ذوبآهن كه دو سال فوقالعاده را با يحيي گلمحمدي پشت سر گذاش �ته بود، پس از نتايج ضعيف ابتدايي و علني شدن اختلاف ميان سرمربي و مدير باشگاه، مجتبي حس �يني جوان را در راس كادر فني تيم خود قرار داد تا به يكباره نتايج پر گل و فوقالعاده اين تيم آغاز شود. سبزهاي ديار زايندهرود كه در سالهاي اخير ثابت كردهاند داراي باثباتترين مجموعه مديريتي در فوتبال ايران ميباش �ند، چنانچه موفق به حفظ رون �د موفقيتآميز يك ماه اخير خود و بهرهگيري مناسب از جوانان آيندهداري به مانند حميد تبريزي، احس �ان پهلوان، رضا ش �كاري و... باشند، بيشك بزرگترين تهديد براي دوتيم سرخپوش صدرنشين خواهند بود.

و اما حكايت پيكان مجيد جلالي تا حدود زيادي يادآور كايزرسلاترن اتوريهاگل در سال1998 ميباشد كه لقب تنها تيمي درتاريخ آلمان را تصاحب كرد كه در اولين فصل صعود از اوبرليگا به بوندسليگا موفق به كسب جام شد. پيكان كه همواره نقش آسانسور ليگ برتر را برعهده داشته با خريدهاي باكيفيت خارجي در كنار افزودن چند مهره با تجربه به تركيب خود با قرار گرفتن در جايگاه چهارم، عملكردي فراتر از انتظار را از خود رقم زده است.

علي دايي نيز پس از سالها مربيگري در فوتبال ايران، اين فصل به پختگي مناسب دست يافته و با تكيه به مهرههاي با تجربه خود، تيمي مدعي و گردن كلفت از نفت ساخته است. عملكرد فوقالعاده ايمان مبعلي كه همچنان در سي و چهار سالگي گلسازترين و موثرترين هافبك فوتبال ايران به ش �مار ميرود، فوتبال ملي ما بيش از بيش در حس �رت داش �تن هافبكي در سطح و اندازههاي او باقي ميگذارد.

شايد حتي خوشبينانهترين هوادار سرخهاي اهواز هم تصور نميكرد كه پس از انتخاب نعيم سعداوي به سمت سرمربي فولاد و پس از نتايج ضعيف ابتداي فصل، اضافه شدن وحيد طالبلو و ساسان انصاري به تركيب اهوازيها چنان انقلابي در نتايج اين تيم حاصل س �ازد كه آن را از قعر جدول به فاصله س �ه امتيازي كسب سهميه آسيايي سوق دهد. بازگشت معجزه وار ساس �ان انصاري كه همراه با گلزنيهاي س �ريالي او و شكستن بسياري از ركوردهاي گلزني در فوتبال باشگاهي ايران بود نه تنها شاهين سعادت را بر ش �انههاي نعيم سعداوي نشاند بلكه حسرتي جبرانناپذير بر دل برانكو و هواداران پرسپوليس بر جاي نهاد كه به چه سادگي چنين مهره ارزشمندي را در ابتداي فصل از ست دادهاند.

س �پاهان نيز با اس �تخدام مرب �ي تيم قهرمان سال پيش و جوانگرايي گسترده در تركيب خود، عصرجديدي را براي پرافتخارترين تيم تاريخ ليگ برتر آغاز كرد. عبدالله ويسي كه براي پياده كردن انديش �ههاي خود و رهايي از سايه سنگين محرم نويدكيا و حواش �ي مراسم خداحافظي او نيازمند زم �ان بود، هرچه ب �ه انتهاي نيمفص �ل نزديكتر ش �ديم، بيش �تر و بيشتر توانس �ت بازيكنانش را با خواس �تههاي تاكتيكي خود همس �و س �ازد تا بارقههاي اميد در دل هواداران زردهاي ديار نصف جه �انزن �دهگ �ردد.

ادامه دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.