قاضي رونالدو

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در دقيقه 48 بازي سپاهان و نفت خطاي سنگربان نفت روي عيسي آل كثير يك ضربه پنالتي را هم براي تيم مهمان به ارمغان آورد.

تا اينجايش مشكلي نبود اما شم خود عادل بيني كار دست گزارشگر اصفهان �ي داد و او را وادار ك �رد كه صحنه مصدوميت محمد قاضي در دقيق �ه 32 را با صحنه مصدوميت رونالدو در فينال جام ملتهاي اروپا قياس كند و چندينبار صحنه مصدوميت و خروج ناگهاني قاضي از زمين را با صحنه مصدوميت و خروج رونالدو از تركيب پرتغال در فينال يورو 2016 قياس كند!

واقعا چه قياسي بين رونالدو و قاضي ميتوان داشت؟ در قيافه به هم شبيهند؟ سبك بازي شان به هم شباهت دارد؟ حاشيههايشان يا قيمت دستمزدش �ان مانند هم اس �ت؟ جايگاه دو تيم با هم قابل قياس است؟ حساس �يت مسابقهاي كه در آن مصدوم شدند با هم قابل قياس است؟ واقعا نفهميديم اين اظهار فضلي كه استاد گزارشگر از خودشان به منصه ظهور گذاشتند را اگر به منصه ظهور نميگذاشتند كسي در فعال بودن قوه ناطقه ايشان دچار ترديدي ميشد؟ ج د و ل

هومن جعفری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.