دبی رینولدز، هم درگذشت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دبی رینولدز بازیگر آمریکایی و مادر کری فیش//ر بازیگر »جنگ س//تارگان« که به تازگی درگذشت، یک روز پس از درگذشت دخترش از دنیا رفت.

به گزارش اسکرین دیلی، دبی رینولدز بازیگر نامزد جایزه اس//کار که در فیلمهای به یادماندنی چون »آواز زیر باران« بازی کرده بود، یک روز پس از درگذش//ت دخترش در 84 سالگی فوت کرد. رینولدز که سابقه حضور طوالنی درهالیوود را داش//ت و در موزیکالهای مهم دهههاي 1950 و 1960 برای کمپانی مترو گلدوین مایر بازی کرده بود، پس از سکته قلبی روز چهارشنبه به مرکز پزشکی لسآنجلس منتقل شد و اندکی بعد درگذشت.

تاد فیشر پسر رینولدز با تایید خبر درگذشت مادرش گفته است: »آخرین جمالتی که او گفت، این بود که از مرگ کری خیلی خیلی ناراحت است و دوست دارد دوباره با او باشد. « فیشر چند روز پیش خبر سکته خواهرش را در هواپیمایی که از لندن به لسآنجلس پرواز میکرد اعالم کرده بود. رینولدز متولد 1932 در تگزاس بود و در 16 سالگی به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شد و سپس به بازیگری روی آورد.

»آواز زیر باران« فیلم تاثیرگذاری بود که در سال 1952 او را برابر جین کلی در مقابل دوربین قرار داد. او در این زمان حدود 19 سال داشت ولی 12 سال بعد با بازی در فیلم »مالی براون پایدار« توانست نامزد اسکار شود.

او پ//س از بازی در چندین فیل//م مطرح دیگر در نهایت س//ال 2015 جایزه یک عمر دس//تاورد هن//ری را از انجمن بازیگ//ران آمریکا کس//ب ک//رد و جایزه بشردوس//تی جین هرش//ولت آکادمی نی//ز به او تعلق گرفت. این بازیگر س//ال 1955 با ادی فیش//ر ازدواج کرد و این زوج دارای دو فرزند ش//دند که کری و تاد بودند. »کری فیش//ر« بازیگر سهگانه اصلی »جنگ ستارگان« که چندی پیش دچار حمله قلبی شده بود، در 60 سالگی درگذشت. این بازیگر آمریکایی که بیش//تر برای بازی در نقش »پرنسس لیا« در سهگانه اصلی جنگ ستارگان شناخته میشود، چهار روز پس از اینکه حین پرواز از لندن به لسآنجلس دچار حمله قبلی ش//ده بود، در بیمارستان درگذشت.

مس//تندی با عنوان »چراغها را روشن کن: با بازی کری فیشر و دبی رینولدز« که امسال در جشنواره فیلم کن برای اولی//ن بار به نمایش درآمد در ماه ژانویه در جش//نواره پالم اسپرینگز آمریکا نمایش داده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.