حراج زیرقیمت شاهکار داوینچی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دولت لهستان تابلوی »بانویی با قاقم« داوینچی را به عنوان بخشی از یک مجموعه هنری به ارزش 100 میلیون یورو 104) میلیون و 600 هزار دالر( خریداری کرد.

ب//ه »بلومبرگ« نقاش//ی بانویی با قاقم ک//ه از معروفترین شاهکارهای هنری »لئونادرو داوینچی« هنرمند بزرگ ایتالیایی است، در یک حراجی به قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعیاش به دولت کشور لهستان فروخته شد.

در این حراجی آثار هنری ارزشمندی عرضه شدند که در واقع بیش از دو میلیون دالر میارزند. تابلویی از »رامبراند ون ریجن«، دیگر نقاشی حراجشده بود که ارزش آن 37 میلیون و 900 هزار دالر تخمین زده شده است.

خالقلبخندژکوندتابلویبانوییباقاقمرادرسال0941 خلق کرد.درحالحاضرتنها41نقاشیازداوینچیدردنیاوجوددارد و گفته میشود کیفیت این تابلو که حاال از آن لهستانیهاست، از مونالیزا هم بهتر است.

ناجی جهان گرانترین نقاشی از این هنرمند و نابغه رنسانسی است که در سال 2013 به قیمت 127 میلیون و 500 هزار دالر چوب حراج خورد.

لئوناردو داوینچی متولد س//ال 1452 میالدی در فلورانس ایتالیا بود و در مدت 67 سال از عمر خود، صدها اثر هنری را که مشهورترین آنها تابلوی مونالیزا یا لبخد ژکوند است، خلق کرد.

هر چند بیش//تر ش//هرت داوینچی بهدلیل خلق دو شاهکار نقاشی جهان یعنی شام آخر و مونالیزاست، اما او عالوه بر تبحر در نقاشی، در مجسمهسازی، طراحی و مهندسی بناهای تاریخی نیز یک استاد بود. او برای طرحهای خود بهوسیله خط معکوس، یادداشتهایی را نوشته که فقط آنها را در آیینه میتوان خواند.

مقاالت داوینچی شامل تعداد بسیار زیادی از اختراعات عملی و قابل اجرا و غیرعملی شامل آالت موسیقی، پمپهای هیدرولیک، توپهای بخار، سپرهای خاص ...و است. دیگر اختراعات او شامل مسلسل، بادسنج، ساعت و تلمبه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.