گردشگران خارجي ايران جوانتر شدهاند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عضو هیاتمدیره جامعه تورگردانان با بیان اینکه ایران یکي از مقاصد سفرگردشگران اروپایي در تعطیالت ژانویه است، گفت: رده سني گردشگران خارجي ایران از سالمند به میانسال تبدیل شده است. محمدعلي واقفي، عضو هیاتمدیره جامعه تورگردانان ایران گفت: »در ایام ژانویه و تعطیالت براي گذراندن تعطیالت مسافراني از اروپا، اسپانیا و چین داریم. چون تعطیالت اروپایيها در این ایام است و فرصتي براي سفر آنها بهوجود ميآید و در قالب تورهاي گردشگري 10 روزه کالسیک به ایران سفر ميکنند.«او ادامه داد: »مدتي است که فصل سفر به ایران دیگر محدود به دو ماه در پاییز و بهار نیست و این زمان گسترش پیدا کرده است و تورهاي گردشگري خارجي تابستان و زمستان نیز به ایران ميآیند. به خصوص براي شرکت در تورهاي طبیعتگردي و و صعود به کوههاي ایران. حتي گردشگران خارجي براي تورهاي زمستاني ثبت نام کردهاند.«واقفي درباره شهرهاي مورد توجه گردشگران خارجي نیز گفت: در ایام زمستان سفر به بوشهر، کیش و قشم به شهرهاي گردشگري روتین اضافه شده است با وجود اینکه همیشه تورهاي گردشگري خارجي به شهرهاي تهران، اصفهان، شیراز و یزد ميروند اما گردشگران در زمستان غیر از این شهرها به بندرعباس و شهرهاي حاشیه خلیج فارس و دریاي عمان نیز براي سفرهاي 12 روزه تا دو هفته ميروند. این فعال در حوزه تورهاي ورودي گفت: »کسي که براي اولین بار به ایران ميآید به دنبال تورهاي فرهنگي و تاریخي اس//ت و مثل همیش//ه به شهرهایي که از این لحاظ غني هستند سفر ميکند اما براي سفرهاي بعدي ممکن است یک بار دیگر به اصفهان برود اما شهرهاي شمال غربي، شمال شرقي و جنوب شرق را نیز در برنامه بازدید خود قرار ميدهد. حتي گردشگراني داشتهایم که براي چهارمین بار به ایران ميآیند تصور ميکنم حدود 15 تا 20 درصد گردشگران خارجي براي بار دوم از ایران بازدید ميکنند.«واقفي در پاسخ به این سوالي درباره رده سني گردشگران خارجي گفت: »بیشتر گردشگران خارجي ایران مسن هستند اما امسال یک گروه آمریکایي داشتیم که از 20 نفر شاید باالي هفت نفرشان 90 سال سن داشتند اما داخل همان گروه افراد 45 تا 50 سال نیز بودند. شاید در یک برآورد بتوان گفت که گردشگران خارجي ایران از رده س//ني س//المند به میانسال رسیدهاند. پیش از این بیشتر سالمندان و بازنشستگان ميآمدند اما به دلیل اینکه مقاصد گردشگري آنها اکنون ناامن شده است به سمت ایران گرایش پیدا کردهاند. در این میان ایران براي کساني که به تورهاي فرهنگي در منطقه خاورمیانه عالقهمند هستند امنترین کشور است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.