بلیت مناظره میرسلیم و غرضی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

میترا زمانی-

یکی از دعاهای بسیار زیاد ملت ایران به بار نشست و یکی از برکات پنهان برجام آشکار شد و کاندیداتوری جناب میرسلیم برای دومین بار تایید شد! یعنی االن بین آقای میرس//لیم و آرای باطله و جناب غرضی رقابت سختی در قعر جدول لیگ انتخابات شکل گرفته که بر گرمای تنور انتخابات یا حداقل انتهای لیگ می افزاید! ببینیم اردوگاه اصولگرایان باز هم از این نامزدهای شیرین و خوشآتیه دارد رو کند یا نه. پیشنهاد می کنیم حاال که شوخی شوخی نامزدی آقای میرسلیم جدی شده دستکم دو تا دانه عکس با لبخند از ایشان منتشر شود. جای دوری نمیرود. در ضمن اگر صداوسیما از االن برای مناظره میرسلیم- غرضی بلیت میفروشد اولینش را خریدارم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.