مشكالت نامرئي و کشنده اقتصاد ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدرضا س/عدي- رهبر معظم انقالب اس//المي در نخستين س//خنراني خود سال 96 را س//ال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري كردند و در سخنان مبسوطي كه در حرم رضوي داشتند در تش//ريح مولفههاي حصول ش//عار امسال به موارد متعددي اشاره كردند از جمله اين موارد ثبات قوانين و سياستها، امنيت اقتصادي، مبارزه با قاچاق كاال، مردمي بودن اقتصاد و ضرورت ورود سرمايهداران و كارآفرينان ايراني به عرصهها و فعاليتهاي اقتصادي به جاي اميد بس//تن به خارجيان بوده اس//ت. در اين سخنراني كه مانند هر سال يك روز پس از پيام نوروزي ايراد ميشد، ايشان به تشريح و تئوريزه كردن شعار امسال پرداختند و خطاب به دولت، مجلس و قوه قضاييه توصيههايي ارائه كردند.

بالفاصله پس از اين سخنراني، حسن روحاني طي نامهاي به محضر رهبر انقالب از توصيهها و حمايتهاي ايشان تشكر و اعالم كرد كه براي اجراي منويات رهبري، دولت نه فقط تالش خود را به كار خواهد بست بلكه در جهت اجرايي ش//دن اين توصيهها، گروههاي كاري تشكيل و برنامهريزي دقيقي انجام خواهد داد.

البته اين رفتار پس از س//خنراني مقام رهبري به تشريفاتي معمول و مرسوم تبديل شده و مقامات كشور بالفاصله به تاييد سخنان ايشان ميپردازن//د و همگان را به اجرايي ك//ردن توصيهها و منويات رهبري فراميخوانند. جالب است كه در پايان سال اگرچه برخي مقامات حكومتي از دس//تاوردهايي كه در اثر اجراي منويات رهبر حاصل شده را تشريح ميكنند و عملكرد موفقي براي خود نشان ميدهند اما برخي ناظران و فعاالن بخشخصوصي به انتقاد از اين كارنامه ميپردازند و موفقيت آن را به چالش ميگيرند اما نكته مهم آن است كه گاهي مقام معظم رهبري نيز از مجموعه عملكردها و دس//تاوردهايي كه در جهت تحقق موضوع نامگذاري س//ال انجام يا حاصل شده، ابراز ناخرسندي ميكنند و آن را ناكافي ميدانند.

روي كاغذ و در كالم هدفگذاري و تعيين شيوههاي موفق چندان دش//وار نيس//ت اگرچه مقام معظم رهب//ري در جايگاه تعيينكننده سياس//تهاي كالن، راهبرده//ا و رهنمودهاي//ي ارائ//ه ميكنند اما كارشناس//اني ك//ه از ظن خويش به تفس//ير و تعبي//ر اين راهبردها ميپردازند نه فقط باعث مش//وه ش//دن اصل موضوع ميشوند بلكه ايرانيان را ني//ز درباره معناي واقعي اين راهبردها و رهنمودها دچار ابهام ميس//ازند. نكته قابل تامل در اينباره آن است كه هرگونه نقد اين كارشناس//ان و چهرهها، بالفاصله به مخالفت با رهبر و مقابله با منويات ايش//ان تعبير ميش//ود و تشريح دشواريهايي كه بر سر راه تس//هيل امور اقتصادي كش//ور وجود دارد به طرفداري كوركورانه از دولت تفس//ير ميشود در حالي كه وقتي دشواريهايي كه در جهت روانسازي توليد و بهرهوري توان داخلي وجود دارد، تشريح ميشود نه فقط دولت كه به ويژه اقتصاد ش//بهدولتي و غيررسمي كه گاهي بزرگتر و قدرتمندتر از دولت است نيز مورد انتقاد و آسيبشناسي قرار ميگيرد.در اين ميان اما چنين به نظر ميآيد كه بهترين موضوع براي ارزيابي و آسيبشناسي عملكرد و سياستها، نگاه بخشخصوصي است چراكه نه فقط سران سه قوه كشور كه مقام معظم رهبري نيز هدف خود را ايجاد بستري مناسب براي حضور، مشاركت و فعاليت بخشخصوصي، كارآفرين//ان و صاحبان س//رمايه ايراني اعالم كردهان//د. از اين بابت اگر خواستهها، دغدغهها و دلمشغوليهاي فعاالن اقتصادي بخشخصوصي واقعي برآورده و برطرف شود، آنگاه امكان حصول اهداف مقامات ارشد كشور نيز فراهم خواهد شد و جاده حضور ايرانيان در عرصه اقتصاد كشور هموارميشود. ادامهدرهمینصفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.