مدیریت منابع مالي تولید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

...كه به فرموده رهبري عالجش در آن است كه نقطه كليدي آن درست شناسايي شود و اين نقطه كليدي به تعبير ايشان توليد، توليد داخلي و اش//تغال و به طور عمده اشتغال جوانان است كه نقاط كليدي اصلي است.

مقام معظم رهبري به مسووالن كشور توصيه كردند كه با تمركز بر توليد داخلي و اشتغال به معناي واقعي اقتصاد مقاومتي برسند. اين توصيه بيشك مسووليت مسووالن را سنگينتر ميكند. سال 95 با وجود تمام تالشهاي انجامشده براي رون//ق توليد، صنايع كش//ور به خصوص صنايع كوچك و متوسط رشد چنداني را تجربه نكردند، رشد صنعت بيشتر مرهون رشد اقتصادي نفت بود و ساير صنايع رشد دندانگيري را پشت سر نگذاشتند. بيشتر صنايع كشور براي بقاي خود تالش كردند تا پابرجا بمانند. اگرچه رشد سال 95 صنايع نسبت به سال 94 ملموستر بود اما اين رشد كافي نبود. تسهيالت 16 هزار ميليارد توماني توليد در س//ال گذشته تنها توانست از بسته شدن بنگاههاي اقتصادي جلوگيري كند. اين تسهيالت مسكني موقت براي تسكين درد صنايع بود كه نتوانست دردشان را درمان كند. امسال هم وزارت صنعت پيشنهاد تزريق 42 هزار ميليارد تومان را در راس//تاي ادامه اجراي طرح رونق توليد به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه داده اس//ت. اين تسهيالت براي نوسازي و بازسازي واحدهاي توليدي است و اگر پرداختش مورد موافقت قرار گيرد بايد به 122 هزار واحد صنعتي تزريق شود. اگرچه نميتوان منكر نقش حماي//ت مالي و پولي براي رونق صنايع بود اما بايد توجه داش//ت تمام معضل اين بخش تنها تسهيالت مالي نيست. مديريت نحوه تخصيص اين منابع شايد يكي از مهمترين مسايلي باشد كه بايد روي آن ريز شد چه آنكه تسهيالتي كه بيحساب و كتاب خرج شود، نميتواند كمكي به رونق عمومي بخش//ي كند كه انتظار ميرود در سال جديد به تحقق اقتصاد مقاومتي كمك شايان توجهي كند. از اين رو نقش برنامهريزان و تصميمسازان اقتصادي و صنعتي كشور براي كنترل منابع مالي و اختصاص درست تسهيالت در جايي كه بايد خرج شود، انكارناپذير است تا در سال 96 شاهد رونق و شكوفايي توليد پس از چندين سال نفسگير ركود اقتصادي باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.