برچيدن بساط رانتخواران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهان صنعت« - مقام رهبري، 96 را سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري كردهاند. با نگاهي اجمالي به چگونگي تحقق چنين امر مهمي، آن هم با توجه به شرايط و امكانات داخلي در كنار مسايل جهاني به عوامل يا به تعبيري به ضروريات فراواني برميخوريم كه هر كدام در نوع خود تعيينكننده هستند و در نهايت با جمع تمامي آنها به راهحل صورت مساله نزديك ميشويم. از جمله ميتوان به اصالح ساختار نظام بانكي، اقتصادي و تجاري، به گريز از شعارزدگي و رسيدن به سياستهاي واقعگرايانه يا مثال افزايش سرمايهگذاري ...و اشاره كرد. در كنار چنين مشخصههايي نبايد و نميتوان از دو مبحث اساسي هم به سادگي گذر كرد؛ اول نگاه جدي به بخشخصوصي واقعي و به عبارتي تالش براي خروج آن از زير سايه سنگين و خردكننده بنگاههاي دولتي و خصولتي است و دوم به يك مشكل رايج و در عين حال فاسدكننده يعني رانت برميگردد، در يك كالم برچيدن بساط رانتخواران بايد در اولويت اولويتها قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.