جنابآقایدکترمحمودحسينديباطباطبايی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

درگذش//ت همس//ر گراميت//ان مرحومه س//يمين دخت امير نظمی افش//ار را به شما و فرزندان داغدارتان تسليت می گويم و برای آن عزيز از دست رفته آمرزش و برای شما و فرزندانتان صبر آرزو مندم. امیرحسیناسدیاربابی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.