رفوزه، مثل هميشه !

نگاهی به برنامههای صدا و سیما در نوروز 69؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروهفرهنگ-تعطي//الت ن//وروز باعث بيشتر ش//دن اوقات فراغت مردم در اين ايام میشود و طبيعتا بينندگان رسانههای جمعی مخصوص//ا تلويزيون را چن//د برابر میكند. از اي//ن رو ارزيابی عملكرد رس//انه ملی در اين ايام از اهميت ويژهای برخوردار است. هرچند سالهاست كه تكليف معلوم است! ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.