تبليغ ارزشها يا تحميل ارزشها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادر كریميجوني- نه فقط در ايران كه در تمامي كشورها و جوامع ارزشها تبليغ ميشوند در واقع هر جامعهاي ارزشهايي دارد كه حاكميت و حكومتشوندگان آن را پاس ميدارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.